rätt till avträdelsestöd

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över pensionsanstaltens beslut genom vilket hennes ansökan om avträdelsestöd hade förkastats.

A yrkade att hon skulle beviljas avträdelsestöd. A åberopade att enligt LPA-ombudsmannens råd hann ansökan lämnas in 31.12.2014 då besittnings- och äganderätten överfördes på förvärvarna 1.1.2015. Förvärvarna hade kommit överens om att dagen för köpet var 17.12.2014. Ärendet framskred i snabb takt av orsaker som var oberoende av A.

Enligt 11 § 1 momentet lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (lagen om avträdelsestöd) är ett villkor för avträdelsestöd att avträdaren ansöker om avträdelsestöd innan den slutliga överlåtelsehandling som avses i 4 § 3 momentet undertecknas och att avträdelse enligt 4 § sker inom tolv månader efter det att ett villkorligt beslut enligt 36 § har meddelats.

Enligt förarbetena till lagen om avträdelsestöd (RP 205/2009 rd) gällande motiveringarna till 11 § föreslås paragrafen ändras så att det också nämns att avträdaren ska ansöka om avträdelsestöd innan den slutliga överlåtelsehandlingen undertecknas. Ansökan om stöd ska lämnas in innan de slutliga åtgärderna inför avträdelsen börjar vidtas på gårdsbruksenheten. Detta gäller också situationer där besittningsrätten till en gårdsbruksenhet eller åker överförs på förvärvaren först efter att överlåtelsehandlingen har undertecknats och den slutliga avträdelsen därför kan anses ha skett först då. Enligt regeringens proposition i och med att bestämmelsen preciseras på föreslaget sätt framgår kravet på ansökan om avträdelsestöd entydigt av formuleringen i lagen.

A har 18.12.2014 undertecknat överlåtelsehandlingen det vill säga köpebrevet gällande generationsöverlåtelsen av gårdsbruksenheten enligt vilken hon tillsammans med sin make sålde gårdsbruket till deras son. A har med en 31.12.2014 anhängigjord ansökan sökt om avträdelsestöd. Enligt lagen om avträdelsestöd ska avträdelsestöd sökas innan undertecknande av den slutliga överlåtelsehandlingen, och stadgandet ska enligt regeringens proposition tolkas enligt dess ordalydelse. Stadgarna i lagen är inte beroende av prövning. Därutöver konstaterade TELK att okunskap om innehållet i ikraftvarande lagstiftning inte i rättspraxis har ansetts utgöra godtagbart skäl till att ansökan försenats.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

11 § 1 momentet och 34 § 1 och 2 momenten lagen om avträdelsestöd