inkomster som berättigar till pension

Sammanfattning

TELK ändrade pensionsanstaltens beslut och konstaterade att vid fastställande av As ålderspension ska beaktas de arbetsinkomster som betalats i november 2014, och som har förtjänats och tillvuxit hans ålderpension på sådant sätt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) förutsätter innan ålderpensionen har börjat 1.11.2014.

Enligt 12 § ArPL börjar ålderspensionen vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken 63–68 års ålder uppnåtts, och ålderspensionens belopp är den pension som intjänats fram till begynnelsetidpunkten för pensionen.

Enligt 64 § 1 momentet ArPL tillväxer pensionen på grundval av de pensionsgrundande arbetsinkomster som avses i 70 § för ettvart år (årsinkomst) och tillväxtprocenten är bland annat enligt 1 momentet 3 punkten 4,5 procent från och med ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 63 år och när en tillväxtprocent ändras under kalenderåret, fastställs pensionstillväxten enligt 64 § 2 momentet enligt en genomsnittlig tillväxtprocent på grundval av andra inkomster än sådana som intjänats efter ålderspensionens början.

TELK konstaterade att beträffande fastställande av pension är 71 § ArPL hänförandeparagraf ett sekundärt stadgande. Vid beviljande av ålderspension tillämpas vid fastställande av pension  12 § 1 momentet, 64 § 1 och 2 momentet samt 70 § ArPL.

I ålderspensionsfall beaktas inkomsterna enligt ArPL alltid till och med pensionsfallet och de bör fastställas enligt 64 § ArPL för alla de på grund av arbete intjänade och pensionstillväxande inkomster som intjänats till och med arbetsförhållandets slut.

TELk konstaterade vidare att enligt 13 § 3 momentet ArPL beviljas pension som intjänats av arbetsinkomst på grundval av ett anställningsförhållande som börjat under tiden för ålderspension på ansökan tidigast från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 68 år. Eftersom As arbetsförhållande inte har börjat under tiden för ålderspension skulle ett godkännande av pensionsanstaltens ståndpunkt leda till det att A inte ens i 68-års ålder skulle ha rätt till pension för de innan november 2014 intjänade och i november 2014 utbetalda inkomsterna enligt 13 § 3 momentet ArPL. Detta kan inte anses vara lagstiftarens åsikt.

TELK ansåg att vid fastställande av As pension ska beaktas enligt 12 § 1 momentet och 64 § 1 och 2 momentet åt A i november 2014 betalda arbetsinkomster som har tillvuxit hans pension på i lagen avsett sett innan ålderspensionen började 1.11.2014.

TELKs beslut har inte vunnit laga kraft.

Lagrum

12 § 1 momentet, 64 § 1 och 2 momentet, 70 § lagen om pension för arbetstagare