minskning av efterlevandepensionen på basis av faktiska förvärvsinkomster

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över pensionsanstaltens beslut genom vilket hennes efterlevandepension minskades.

A yrkade att man skulle tillämpa minskning av efterlevandepension i särskilda fall enligt hennes verkliga inkomster. A berättade i sina besvär om motgångarna i hennes företagsverksamhet och konstaterade att inkomsterna har sjunkit på det sätt som krävs.

TELK konstaterade i sina motiveringar att när efterlevandepensionen minskas kan på ansökan av den efterlevande maken i stället för arbetspensionerna och den kalkylerade pensionen beaktas den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner. Detta förutsätter att de nämnda förvärvsinkomsterna och på dem grundade förmåner samt delinvalidpensionen eller deltidspensionen, då 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst 25 procent mindre än den pension som i enlighet med 88 § har fastställts för den efterlevande maken.

TELK konstaterade att A verkar som lantbruksföretagare. Lantbruksföretagarens arbetsinkomster har sedvanligt uppskattats på basis av pensionsförsäkringens arbetsinkomst. På basis av pensionsförsäkringens arbetsinkomst enligt lagen om pension för lantbruksföretagare bedöms hennes genomsnittliga förvärvsinkomster inte ha minskat så att vid minskningen av efterlevandepensionen kunde beaktas de genomsnittliga förvärvsinkomsterna i stället för den kalkylerade pensionen. På denna grund förkastade TELK As besvär.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

81 § och 82 § lagen om pension för lantbruksföretagare, 88-91 § lagen om pension för arbetstagare