indragning av avträdelsestöd

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över pensionsanstaltens beslut genom vilket hennes avträdelsestöd hade indragits från och med 1.1.2015.

A yrkade att hon fortsättningsvis skulle betalas rehabiliteringsstöd. A konstaterade att hon inte aktivt och självständigt hade brutit mot sin förbindelse, utan gårdsbruksenheten hade återgått i hennes och hennes makes ägo på grund av ett beslut av Kymmenedalens tingsrätt.

TELK konstaterade i sina motiveringar att förutsättning för erhållande av avträdelsestöd är att avträdaren överlåter gårdsbruket till en förvärvare som fortsätter med gårdsbruket och att avträdaren efter avträdelsen varaktigt upphör med att bedriva kommersiellt jordbruk. Om avträdarens verksamhet eller försummelse av förbindelsen skall anses vara ringa eller om det funnits andra särskilda skäl för verksamheten eller försummelsen, kan avträdelsestödet indras för en viss tid eller beslut fattas om att avträdelsestödet betalas till samma belopp som tidigare.

A fick avträdelsestöd 1.3.2006 och förband sig då att varaktigt upphöra med att bedriva kommersiellt jordbruk. Enligt den i ärendet erhållna utredningen har avträdarna varit parter i ett tvistemål, vars bakgrund bland annat har varit meningsskiljaktigheter vad gäller villkoren i generationsväxlingsköpet. Ärendet har gått till tingsrätten och till sist har köpet av gårdsbruket jämte åkrarna genom rättens beslut återgått i As och hennes makes ägo. Åkrarna är uthyrda men avträdarna får inkomsterna.

TELK konstaterade att då gårdsbruksenheten som är föremål för avträdelsen återgått i avträdarnas ägo finns grunden för avträdelsestödet inte längre i praktiken, och ett varaktigt upphörande med att bedriva kommersiellt jordbruk på sådant sätt som förutsätts i lagen om avträdelsestöd för lantbrukare har inte förverkligats. TELK ansåg att A på nytt hade börjat bedriva jordbruk. Försummelsen av förbindelsen har inte varit ringa och det finns inte heller andra orsaker att fortsätta utbetalningen av avträdelsestöd. Avträdarna har själva varit parter i tvisten som ledde till att köpet upphävdes. Indragningen av avträdelsestödet från och med 1.1.2015 var rätt fastställd.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

7 § och 30 § lagen om avträdelsestöd för lantbrukare