invalidpensionens begynnelsetidpunkt

Sammanfattning

TELK ändrade pensionsanstaltens beslut och konstaterade att As invalidpension ska fastställas på basis av pensionsfall 1.10.2012.

A sökte ändring i pensionsanstaltens beslut, genom vilket han hade beviljats invalidpension från och med 1.12.2014 på grund av arbetsoförmåga som började 4.11.2014. Pensionen beviljades på samma grunder som den tidigare pensionen. Inkomsten för återstående tid fastställdes på basis av inkomsterna för åren 2006-2010.

A yrkade att arbetsoförmågans begynnelsetidpunkt skulle fastställas till år 2012 och att inkomsterna för återstående tid skulle fastställas på basis av inkomsterna för åren 2007-2011. A har förundrat sig över hänvisningen till den tidigare pensionen. Han har inte tidigare beviljats pension, enbart rehabiliteringspenning.

Enligt 67 § 1 momentet StaPL om en arbetstagare som fått rehabiliteringspenning enligt denna lag beviljas invalidpension på grund av arbetsoförmåga som har börjat innan två år har förflutit från det att rehabiliteringspenningsperioden löpte ut, fastställs invalidpensionen på de grunder enligt vilka den skulle ha fastställts om arbetsoförmågan hade börjat vid ingången av rehabiliteringspenningsperioden.

A har genom ett beslut som getts 25.9.2012 beviljats rehabiliteringspenning för tiden för arbetsprövning 1.10–21.12.2012. Han hade varit sjukskriven från sitt arbete oavbrutet från och med 8.3.2011. Enligt rehabiliteringspenningsbeslutet hade dagen för rehabiliteringsfallet fastställts till 8.3.2011, varmed As inkomster för återstående tid hade fastslagits på basis av inkomsterna för åren 2006-2010. Rehabiliteringspenningen har sedermera indragits från och med 1.12.2012.

TELK konstaterade att As nya arbetsoförmåga har börjat 4.11.2014 det vill säga innan det förflutit två år från det att rehabiliteringspenningsperioden löpte ut, varmed vid fastställande av den till honom 1.12.2014 beviljade invalidpensionen ska tillämpas 67 § 1 momentet StaPL. Enligt ordalydelsen i 67 § 1 momentet StaPL fastställs invalidpensionen i det ifrågavarande fallet inte på tidigare grunder utan på de grunder enligt vilka den skulle ha fastställts om arbetsoförmågan hade börjat vid ingången av rehabiliteringspenningsperioden. Därmed ändrade TELK pensionsanstaltens beslut så att As invalidpension fastställs enligt pensionsfallet 1.10.2012.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

67 § lagen om statens pensioner