rätt till familjepension

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över pensionsanstaltens beslut genom vilket hennes ansökan om familjepension förkastades.

A yrkade att hon skulle beviljas familjepension. A berättade att hon förmånslåtaren hade vigts till äktenskap 5.7.1969 och att de hade tre gemensamma barn. Deras första äktenskap upplöstes 5.6.2014, men de vigdes på nytt 29.9.2014. I samband med äktenskapskillnaden förrättades inte avvittring och makarna flyttade inte heller isär.

TELK konstaterade i sina motiveringar att enligt lagen om pension för arbetstagare har efterlevande make rätt till efterlevandepension, om han eller hon hade ingått äktenskap med förmånslåtaren innan denne hade fyllt 65 år och har eller har haft ett gemensamt barn med förmånslåtaren. TELK konstaterade att i lagen avses det äktenskap som är ikraft vid förmånslåtarens död. Då förmånslåtaren dog var det äktenskapet ikraft som hade ingåtts efter att förmånslåtaren hade fyllt 65 år, och därmed uppfylldes inte förutsättningarna för att beviljas efterlevandepension.

Lagrum

55 § lagen om pension för arbetstagare