Rätt till invalidpension

Sammanfattning

A sökte om ändring i det beslut pensionsanstalten hade gett genom vilket hans ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd förkastades. A yrkade att han skulle beviljas fortsatt rehabiliteringsstöd.

TELK ändrade pensionsanstaltens beslut sålunda att A efter 31.8.2012 har rätt till delinvalidpension. Till övriga delar förkastade TELK besvären.

TELK konstaterade att definitionen av begreppet arbetsförmåga i As fall inte är yrkesmässig. As arbetsförmåga jämförs därmed inte enbart i förhållande till hans nuvarande arbete utan i förhållande till alla de arbetsuppgifter han rimligtvis kan väntas utföra.

A är 55 år och till sin utbildning montör och verkstadsmekaniker. Han har verkat inom metallbranschen, senast som grovplåtslagare-svetsare. A har på grund av arbetsoförmåga som började i juni 2011 beviljats rehabiliteringsstöd 1.6-31.8.2012.

A har genomgått ett operationsingrepp i höger axel på grund av en senskada. I armen har kvarstått besvär såsom nedsatt belastningstålighet och begränsningar i rörelseomfånget. I maskinell undersökning av axeln har man konstaterat degeneration i akromioklavikularleden och möjligtvis en liten senruptur. En eventuell ny operation har ansetts vara möjlig, men någon närmare information i saken har inte framlagts. Cirkelsågsskadan i vänster långfinger har inte längre beskrivits förorsaka betydliga begränsningar i arbetsförmågan.

A lider av axelbesvär som begränsar hans arbetsförmåga i uppgifter som förutsätter god funktionsförmåga i de övre extremiteterna. Enligt den hittills erhållna utredningen kan As arbetsförmåga ändå inte bedömas vara nedsatt till full invalidpension berättigande längre efter augusti 2012, eftersom A trots sina besvär kan förutsättas arbete deltid i för hans hälsotillstånd lämpligt arbete. A har rätt till delinvalidpension från och med 1.9.2012.

Försäkringsdomstolen ändrade inte TELKs beslut.

Lagrum

35 § 1 och 2 mom. lagen om pension för arbetstagare 32 § 1 och 2 mom. lagen om pension för företagare