Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Sammanfattning

Pensionsanstalten ansökte om undanröjande av ett invalidpensionsbeslut eftersom A genom beslutet beviljats invalidpension tillsvidare från och med 1.8.2012. Som motivering framförde pensionsanstalten att FPA som var den som huvudsakligen avgjorde rätten till och utbetalningen av pension, gav pensionsanstalten ett förhandsbesked om beviljande av rehabiliteringsstöd till och med 31.1.2013. Också läkarutlåtandet var skrivet att gälla för viss tid till och med 31.1.2013. Pensionsanstalten beviljade A av misstag invalidpension tillsvidare. Pensionsanstalten bad om As samtycket till att ändra beslutet med fick det inte.

TELK ansåg på basis av den utredning som framfördes i ärendet att det finns skäl för undanröjande av beslutet och undanröjde pensionsanstaltens lagakraftvunna beslut.

Lagrum

ArPL 140 §