Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Undanröjande av ett laga kraft vunnet beslut

Sammanfattning

Pensionsanstalten yrkade att det lagakraft vunna beslut den hade gett skulle undanröjas. Genom beslutet hade A beviljats invalidpension från och med 1.2.2011. I beslutet fanns inget omnämnande angående betalning av pensionen. Enligt pensionsanstalten hade det efter att beslutet getts framkommit att åt A under tiden 1.2–31.3.2011 hade utbetalats sjukdagpenning till ett sammanlagt belopp om 1 250,52 euro och pensionen enligt 118 § 2 momentet lagen om pension för arbetstagare för denna tid borde ha betalats åt FPA. Pensionsanstalten ansåg att beslutet var felaktigt eftersom man inte hade beaktat den av FPA betalda sjukdagpenningen och på grund av detta hade pensionen i sin helhet betalats felaktigt åt A. TELK bedömde att det beslut som är föremål för ansökan grundar sig enligt vad som framförts i ansökan på en bristfällig utredning och undanröjde beslutet. Ärendet avgjordes genom omröstning.

Lagrum

140 § lagen om pension för arbetstagare