Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Hörande per telefonen uppfyller inte förvaltningslagens krav om hörande av part

Sammanfattning

TELK upphävde pensionsanstaltens beslut gällande återkrav. TELK konstaterade i sina motiveringar att enligt 34 § förvaltningslagen ska en part innan ett ärende avgörs ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. Enligt 36 § förvaltningslagen ska en part upplysas om syftet med hörandet samt om den frist som har satts ut för avgivande av förklaring. I begäran om hörande skall vid behov specificeras vilka omständigheter förklaring begärs om. Vidare konstaterade TELK att principen om hörande har ansetts vara en viktig princip som främjar rättssäkerheten. Den allmänna utgångspunkten är att parten ska beredas tillfälle att ge sitt utlåtande skriftligt. Enligt den erhållna utredningen har A 2.3.2011 per telefon informerats om återkravet och pensionsanstalten har 18.3.2011 gett sitt beslut om återkrav av pension som betalts ut utan grund. Eftersom pensionsanstaltens förfarande inte uppfyller kraven om hörande av part enligt förvaltningslagen upphävde TELK beslutet.

Lagrum

34 § och 36 § förvaltningslagen