Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Änkans barn hade rätt till familjepension efter förmånslåtaren

Sammanfattning

Änkan hade bland annat yrkat att hennes barn skulle beviljas familjepension.

I ärendet hade framförts att förmånslåtaren, änkan och änkans barn hade bott tillsammans i Kina, men myndighetsuppgifter som bekräftade samlevnaden kunde inte erhållas. Förmånslåtaren hade därtill återvänt till Finland två månader före sin död.

Pensionsnämnden ansåg att det på ett tillförlitligt sätt hade framkommit att änkans barn på sådant sätt som lagen förutsätter bodde i samma hushåll som sin mor och förmånslåtaren vid hans död. Det faktum att förmånslåtaren hade kommit till Finland för att få vård hade inte avbrutit detta familjesamband.

Lagrum

APL 4 a §