Avgörande av invalidpensionsärende efter ett lagakraftvunnet beslut om förtida ålderspension

Sammanfattning

A hade beviljats förtida ålderspension fr.o.m. 1.6.2001 genom ett beslut 4.4.2001. Han ansökte om invalidpension och individuell förtidspension med en ansökan som lämnades in 16.7.2001. Pensionsanstalten avslog ansökan om invalidpension och individuell förtidspension genom ett beslut 19.10.2001. A överklagade beslutet och yrkade att invalidpension eller individuell förtidspension skulle beviljas.

Pensionsnämnden ansåg att A:s rätt till invalidpension eller individuell förtidspension fr.o.m. 1.6.2001 inte längre kunde prövas, eftersom A:s pensionsskydd redan hade avgjorts genom beslutet av 1.6.2001, som hade vunnit laga kraft, och A inte hade sådana anställningsförhållanden där han hade tjänat in pensionsskydd som inte hade omfattats av beslutet om förtida ålderspension. Pensionsnämnden undanröjde pensionsanstaltens beslut till den del det gällde avgörande av A:s pensionsskydd från och med 1.6.2001.

Det lagakraftvunna beslutet om förtida ålderspension utgjorde däremot inget hinder för att pensionsanstalten skulle avgöra A:s rätt till invalidpension eller förtida ålderspension under tiden före 1.6.2001, och till denna del prövade pensionsnämnden A:s besvär och gav ett avgörande i ärendet.

Lagrum

APL 21 §