Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Prestation som betalas på grund av s.k. syntetiska optioner ingår inte i den pensionsgrundande lönen

Sammanfattning

Ab hade ett belöningssystem som gällde ca 300 nyckelpersoner i företaget. Systemet baserade sig på ett visst antal fiktiva (syntetiska) aktier i koncernens moderbolag. De fiktiva aktiernas kurs följer den verkliga, börsnoterade aktiens kurs. Efter en period på två år betalar Ab kontant ett belopp som motsvarar den fiktiva aktiens kurshöjning till de personer som omfattas av systemet. Beloppet kan högst uppgå till två gånger personens årliga grundlön. En förutsättning för utbetalningen är att anställningen är i kraft när perioden går ut, om anställningen inte har upphört tidigare på grund av sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall. Syftet med systemet är att engagera nyckelpersonerna djupare i bolaget, vilket på lång sikt är till nytta för hela koncernen, och att belöna ledningen och nyckelpersonerna för ett gott arbete.

PSC: De belopp som Ab betalar beaktas inte när den pensionsgrundande lönen fastställs.

Motivering: I tillämpningspraxisen har optioner till anställda inte betraktats som sådant vederlag för den anställdas arbetsprestation som skall beaktas vid fastställande av den pensionsgrundande lönen. Den förmån som optionerna ger uppstår på aktiemarknaden.

Ett s.k. syntetiskt optionssystem har samma drag som belöningssystem som baserar sig på optioner. Storleken av det belopp som eventuellt betalas på basis av de syntetiska optionerna är också beroende av utvecklingen på aktiemarknaden, som påverkas förutom av det utförda arbetet även av investerarnas attityd. När man avtalar om systemet känner arbetsgivaren inte till förmånens värde och kan alltså inte bestämma om vederlagets belopp, vilket är fallet om t.ex. arbetsgivarbolagets aktier ges till arbetstagarna. Aktier som ges till arbetstagarna jämställs med en penningprestation och aktiernas värde vid överlåtelsetidpunkten skall därför beaktas när den pensions-grundande lönen fastställs.

Något tydligt samband mellan aktiens kursutveckling och de anställdas arbetsprestationer kan inte påvisas åtminstone i sådan utsträckning att nyttan av att aktiens värde höjs, även om den betalas ut kontant, kan betraktas som vederlag för det arbete som utförts av en anställd eller en grupp av anställda. Ett system med s.k. syntetiska optioner kan inte jämställas med sådana bonussystem där förmånens storlek beror på det enskilda bolagets (resultatenhetens) resultat.

Lagrum

APL 7 e §