Innehållsförteckning
Australien

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Australien om social trygghet 28.11.2008/752 (FördrS 35/2009)

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Helsingfors den 10 september 2008 mellan republiken Finland och Australien ingångna överenskommelsen om social trygghet gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 12.6.2009/439 (FördrS 36/2009)

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av social- och hälsovårdsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors 10 september 2008 mellan Republiken Finland och Australien ingångna överenskommelsen om social trygghet, vilken riksdagen godkänt den 21 oktober 2008 och vilken republikens president godkänt den 28 november 2008 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 19 maj 2009, är i kraft från den 1 juli 2009 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 28 november 2008 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Australien om social trygghet (752/2008) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 juli 2009.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Överenskommelse mellan Republiken Finland och Australien om social trygghet

Republiken Finlands regering och Australiens regering (nedan "de avtalsslutande parterna"), som önskar stärka de vänskapliga relationerna mellan sina respektive länder och som har beslutat samordna sina sociala trygghetssystem och avskaffa dubbel försäkring av utsända arbetstagare, har kommit överens om följande.

Del I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Definitioner

1. Om inte något annat följer av saksammanhanget, avses i denna överenskommelse med

a) "förmån", med avseende på en avtalsslutande part, varje förmån, pension eller kontantförmån enligt den partens lagstiftning och varje tilläggsdel, höjning eller tillägg till en sådan förmån, pension eller kontantförmån enligt den partens lagstiftning, men med avseende på Australien inte en förmån, betalning eller rättighet enligt lagstiftningen om systemet Superannuation (superannuation guarantee),

b) "behörig myndighet"

med avseende på Australien, den ledande tjänsteinnehavare (Secretary to the Commonwealth Department) som är ansvarig för lagstiftningen enligt artikel 2.1 a underpunkt i, med undantag för tillämpningen av del II av överenskommelsen (inbegripet tillämpningen av övriga delar av överenskommelsen i den mån de inverkar på tillämpningen av denna del), där den behöriga myndigheten avser skattekommissionären (Commissioner of Taxation) eller en av denne bemyndigad representant, och

med avseende på Finland, social- och hälsovårdsministeriet,

c) "behörig institution"

med avseende på Australien, den institution eller myndighet som ska tillämpa lagstiftningen enligt artikel 2.1 a, och

med avseende på Finland, den institution eller det organ som ska verkställa lagstiftningen och systemen enligt artikel 2.1 b,

d) "lagstiftning", med avseende på Australien, den lagstiftning som avses i artikel 2.1 a underpunkt i, med undantag för tillämpningen av del II av överenskommelsen (inbegripet tillämpningen av övriga delar av överenskommelsen i den mån de inverkar på tillämpningen av denna del), där lagstiftning avser de lagar som nämns i artikel 2.1 a underpunkt ii, och med avseende på Finland, de lagar och system som nämns i artikel 2.1 b,

e) "förvärvsaktiv bosättningsperiod i Australien" en period som i australisk lagstiftning definieras som en sådan, men som inte omfattar en period enligt artikel 13 då personen var bosatt i Australien,

f) "försäkringsperiod", med avseende på Finland, anställningsperioder eller motsvarande perioder enligt arbetspensionssystemet eller en bosättningsperiod enligt folkpensionslagen,

g) "bosättning", med avseende på Finland, bosättning som den definieras i finsk lagstiftning,

h) "territorium",

med avseende på Australien, Australien som det definieras i australisk lagstiftning, och

med avseende på Finland, Finlands territorium.

2. Om inte något annat följer av saksammanhanget, har de begrepp som inte definieras i denna överenskommelse den innebörd som de har enligt den tillämpliga lagstiftningen.

Artikel 2

Lagstiftning som omfattas av överenskommelsen

1. Denna överenskommelse är tillämplig på följande lagstiftning och system, sådana de är i kraft med ändringar den dag överenskommelsen undertecknas, samt på lagar och system genom vilka de senare ändras, kompletteras eller ersätts:

a) med avseende på Australien,

i) på lagar som utgör lagstiftningen om social trygghet, i den mån det föreskrivs i lagstiftningen att den ska tillämpas eller att den inverkar på ålderspensionen,

ii) på lagstiftningen om systemet Superannuation (superannuation guarantee) (som vid tidpunkten för att underteckna överenskommelsen omfattar lagarna Superannuation Guarantee (Administration) Act 1992, Superannuation Guarantee Charge Act 1992 och de administrativa bestämmelserna Superannuation Guarantee (Administration) Regulations),

b) med avseende på Finland,

i) på arbetspensionssystemet,

ii) på folkpensionslagen, i den mån där föreskrivs att den ska tillämpas eller att den inverkar på ålderspensionen, förtida ålderspension medräknad, och på lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift, i den mån den gäller folkpensionsförsäkringsavgift.

2. Denna överenskommelse tillämpas inte på framtida lagstiftning som utvidgar en avtalsslutande parts lagstiftning till att gälla nya kategorier av förmånstagare, om inte de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter har kommit överens om något annat.

3. Oberoende av bestämmelserna i stycke 1, om det inte nämns särskilt, omfattar ingendera avtalsslutande partens lagstiftning överenskommelser om social trygghet som respektive part har ingått.

Artikel 3

Personer som omfattas av överenskommelsen

Denna överenskommelse gäller personer som

a) är eller har varit bosatta i Australien,

b) omfattas eller har omfattats av finsk lagstiftning.

Artikel 4

Likabehandling

Om det inte bestäms något annat i denna överenskommelse, ska en avtalsslutande part behandla alla personer som denna överenskommelse är tillämplig på lika i fråga om rättigheter och åtaganden som gäller rätt till eller utbetalning av en eller flera förmåner direkt med stöd av partens lagstiftning eller denna överenskommelse.

Artikel 5

Export av förmåner

1. Om det inte bestäms något annat i denna överenskommelse, ska de förmåner från en avtalsslutande part som nämns i överenskommelsen betalas ut till personer som är bosatta på någondera partens territorium.

2. I fråga om Australien betalas tilläggsdelar, höjningar och tillägg som kan betalas ut i tillägg till en förmån enligt denna överenskommelse till personer utanför Australien bara om förmånen skulle kunna betalas oberoende av överenskommelsen och i den mån de i så fall skulle betalas.

Del II

Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

Artikel 6

Tillämpning av del II

Denna del är tillämplig endast om arbetstagaren och/eller arbetsgivaren utan tillämpning av denna del omfattades av båda avtalsslutande parternas lagstiftning när det gäller arbetstagarens arbete och ersättningen en för det.

Artikel 7

Frivillig försäkring enligt finsk lagstiftning

Oberoende av denna överenskommelse kan arbetsgivaren frivilligt försäkra arbetstagaren inom det finska arbetspensionssystemet.

Artikel 8

Diplomatiska och konsulära förbindelser

Denna överenskommelse berör inte tilllämpningen av bestämmelserna i Wienkonventionen den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser eller i Wienkonventionen den 24 april 1963 om konsulära förbindelser.

Artikel 9

Utsändning och undvikande av dubbel försäkring

1. Om en arbetstagare arbetar inom en avtalsslutande parts territorium, ska endast den partens lagstiftning tillämpas på arbetsgivaren och arbetstagaren när det gäller arbetet och ersättningen för arbetet, om inte något annat bestäms i stycke 2 eller 3.

2. Om arbetstagaren

a) omfattas av den ena avtalsslutande partens lagstiftning ("den förstnämnda avtalsslutande parten") och

b) sänds ut av den förstnämnda avtalsslutande partens regering för att arbeta inom den andra partens territorium ("den andra avtalsslutande parten"),

c) arbetar inom den andra avtalsslutande partens territorium för den förstnämnda partens regering, och

d) inte är stadigvarande anställd inom den andra avtalsslutande partens territorium,

ska arbetsgivaren och arbetstagaren vara omfattade endast av den förstnämnda partens lagstiftning när det gäller detta arbete och ersättningen för det. I denna artikel omfattar regering i Australien den federala eller regionala administrativa strukturen eller den australiska lokala myndigheten, och i Finland staten inklusive de organisationer vars personal är försäkrad enligt lagen om statens pensioner.

3. Om arbetstagaren

a) omfattas av den ena avtalsslutande partens lagstiftning ("den förstnämnda parten") och

b) av en arbetsgivare som omfattas av den förstnämnda partens lagstiftning sänds ut för att arbeta inom den andra avtalsslutande partens ("den andra parten") territorium,

c) arbetar inom den andra avtalsslutande partens territorium i arbetsgivarens eller ett till arbetsgivaren knutet företag och

d) inte är stadigvarande anställd inom den andra partens territorium och

e) det inte har gått mer än 5 år från det att arbetstagaren sändes ut för att arbeta inom den andra partens territorium,

ska arbetsgivaren och arbetstagaren vara omfattade endast av den förstnämnda partens lagstiftning när det gäller arbetet och ersättningen för det.

4. Vid tillämpning av stycke 3.c anses företaget vara knutet till arbetsgivaren, om det ingår i en grupp som arbetsgivaren äger helt eller har majoritetsandel i.

Artikel 10

Överenskommelse om undantag

De behöriga myndigheterna eller av dem bemyndigade organ kan skriftligt komma överens om att bevilja undantag från bestämmelserna i denna del för vissa personer eller persongrupper.

Artikel 11

Medföljande familjemedlemmar till utsända arbetstagare

1. Medföljande familjemedlemmar till en till Australien utsänd arbetstagare som artikel 9.2 eller 3 och artikel 10 är tillämpliga på ska vara omfattade av finsk lagstiftning under den tid då de inte arbetar inom australiskt territorium.

2. Medföljande familjemedlemmar till en till Finland utsänd arbetstagare som artikel 9.2 och 3 och artikel 10 är tillämpliga på ska vara omfattade av finsk lagstiftning under den tid då de inte arbetar inom finskt territorium.

3. Vid tillämpning av denna artikel avses med familjemedlem i fråga om Finland en familjemedlem enligt definitionen i finsk lagstiftning.

Del III

Bestämmelser om förmåner från Australien

Artikel 12

Bosättning eller vistelse i Finland

1. Har en person utifrån australisk lagstiftning eller denna överenskommelse rätt till en förmån, men inte är bosatt eller vistas i Australien vid den tidpunkt då ansökan om förmånen ges in, men

a) är bosatt i Australien eller Finland och

b) vistas i Australien eller Finland, anses personen vid ansökningstillfället vara bosatt och vistas i Australien, om han eller hon vid någon tid varit bosatt i Australien.

Artikel 13

Sammanläggning av perioder för förmåner från Australien

1. Har en person som denna överenskommelse är tillämplig på ansökt om en förmån enligt överenskommelsen från Australien och har personen fullgjort

a) en bosättningsperiod i Australien som är kortare än vad som krävs för att han eller hon utifrån den ska få rätt till en förmån enligt australisk lagstiftning och

b) en förvärvsaktiv bosättningsperiod i Australien som är lika lång eller längre än den period som anges för personen i stycke 4 och

c) en försäkringsperiod enligt finsk lagstiftning,

ska försäkringsperioden vid ansökan om denna förmån från Australien anses som bosättningsperiod i Australien endast för att minimivillkoren i australisk lagstiftning för att få förmånen ska uppfyllas.

2. Vid tillämpning av stycke 1 anses försäkringsperioderna som en sammanlagd, oavbruten period, om personen

a) oavbrutet har varit bosatt i Australien en kortare tid än vad som krävs i australisk lagstiftning för att han eller hon ska få rätt till förmånen och

b) i två eller flera omgångar har fullgjort en försäkringsperiod som är lika lång eller längre än perioden i punkt a.

3. Överlappar en persons bosättningsperiod i Australien och försäkringsperiod i Finland varandra vid tillämpningen av denna artikel, beaktas den överlappande perioden i Australien bara en gång som bosättningsperiod i Australien.

4. Vid tillämpning av bestämmelserna i stycke 1 gäller följande kortaste förvärvsaktiva bosättningsperiod i Australien:

a) den kortaste tiden för en förmån från Australien till en person som är bosatt utanför Australien är 12 månader, varav minst sex månader utan avbrott, och

b) det krävs ingen kortaste tid för utbetalning av en förmån från Australien till en person som är bosatt i Australien.

Artikel 14

Beräkning av förmåner från Australien

1. Om inte något annat följer av stycke 2 eller 3, om en förmån från Australien betalas ut till en person utanför Australien antingen utifrån denna överenskommelse eller på någon annan grund, bestäms förmånens storlek enligt australisk lagstiftning, men så att tillägget för barn är lika med noll.

2. Om en förmån från Australien betalas till personen pro rata, anses bara en del av personens eller makens finska arbetspension som inkomst. Denna del beräknas genom att antalet fulla månader (högst 300) under personens förvärvsaktiva bosättningsperiod i Australien, som personens förmån från Australien beräknas på, multipliceras med förmånen från Finland och resultatet divideras med talet 300.

3. För beräkning av inkomsterna för en person som är bosatt i Finland beaktas varken den finska folkpensionen eller andra finska behovsprövade utbetalningar.

4. Om en person tillfälligt kommer till Australien, ska stycke 5 fortsatt tillämpas i 26 veckor.

5. Om inte något annat följer av stycke 6, bestäms en förmån som endast utifrån denna överenskommelse ska betalas från Australien till en person i Australien

a) genom att beräkna personens inkomster enligt australisk lagstiftning, men utan att beakta en förmån som personen eller maken eventuellt får från Finland,

b) genom att dra av personens förmån från Finland från maximibeloppet av förmånen från Australien och

c) genom att på den återstående förmånen enligt punkt b tillämpa en räkneformel enligt australisk lagstiftning, där personens inkomster är lika med beloppet enligt punkt a.

6. Om en person tillfälligt lämnar Australien, ska stycke 5 fortsatt tillämpas i 26 veckor.

7. Har någondera maken eller både den behöriga personen och maken rätt till en eller flera förmåner från Finland, anses båda vid tillämpningen av denna artikel eller australisk lagstiftning ha rätt till antingen hälften av förmånen eller bådas förmåner sammanlagda, beroende på fall.

8. Oberoende av styckena 1—7, om en förmån från Australien betalas utifrån denna överenskommelse eller på någon annan grund till en person som befinner sig i eller utanför Australien, beaktas en kontantförmån som Finland betalar till personen eller maken för att täcka särskilda kostnader på grund av sjukdom eller skada inte som inkomst i Australien.

9. För beräkning av förmåner som utifrån denna överenskommelse ska betalas till en person enligt australisk lagstiftning godkänns,

a) om personen omfattas av lagstiftningen i artikel 2.1 a underpunkt ii, vilken som helst tid som han eller hon är bosatt inom finskt territorium som bosättningsperiod i Australien och

b) om personen omfattas av finsk lagstiftning, vilken som helst tid som han eller hon är bosatt inom australiskt territorium inte som bosättningsperiod i Australien.

Del IV

Bestämmelser om förmåner från Finland

Artikel 15

Folkpensioner

1. Oberoende av bestämmelserna i artikel 4 och 5 bestäms rätten till och utbetalningen av pension enligt folkpensionslagen utifrån bestämmelserna i denna artikel.

2. En medborgare i en avtalsslutande part som är bosatt inom den partens territorium har rätt till ålderspension, om han eller hon efter att ha fyllt 16 år har varit bosatt i Finland minst 3 år.

3. Beviljas en medborgare i en avtalsslutande part ålderspension medan han eller hon är bosatt i Finland, och lämnar medborgaren Finland för att bosätta sig i Australien, har han eller hon rätt till denna pension, om han eller hon efter att ha fyllt 16 år har varit bosatt i Finland minst 3 år.

4. Ålderspensionen för en person som inte är bosatt i Finland ska bestämmas utan att beakta eventuell ålderspension från Australien.

Artikel 16

Arbetspensioner

1. Om det inte bestäms något annat i denna överenskommelse, ska rätten till en finsk arbetspension och pensionens storlek fastställas utifrån finsk lagstiftning.

2. Om det för rätten till pension krävs fullgjorda försäkringsperioder, ska anställningsperioderna i Australien beaktas efter behov.

Del V

Övriga bestämmelser och administrativa bestämmelser

Artikel 17

Ingivande av handlingar

1. Ansökningar, meddelanden och besvär angående förmåner som betalas ut med stöd av denna överenskommelse eller på någon annan grund får enligt tillämpningsöverenskommelsen i artikel 21 ges in inom vilkendera avtalsslutande partens territorium som helst när som helst efter det att överenskommelsen har trätt i kraft.

2. Den tidpunkt då en ansökan, ett meddelande eller besvär angående fastställande eller utbetalning av en förmån enligt den ena avtalsslutande partens lagstiftning har getts in till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande parten ska i alla sammanhang som har med behandlingen av ärendet att göra anses vara den tidpunkt då ansökan, meddelandet eller besvären gavs in till den förstnämnda partens behöriga institution.

3. Med avseende på Australien avser hänvisningen till besvär i stycke 1 och 2 en hänvisning till en handling som gäller besvär som kan anföras enligt australisk lagstiftning om social trygghet eller hos ett förvaltningsorgan som upprättats för ändamålet.

4. En ansökan om en förmån enligt den ena avtalsslutande partens lagstiftning ska anses som en ansökan om motsvarande förmån som ska betalas enligt den andra partens lagstiftning, om den sökande i sin ansökan uppger att han eller hon är eller har varit omfattad av den andra partens system för social trygghet och under förutsättning att ansökan kommer in till den andra partens behöriga institution inom 12 månader.

5. Med avseende på Finland ska ansökan för beräkning av uppskovshöjningen av en pension enligt finsk lagstiftning anses ha blivit ingiven när den med nödvändiga bilagor har kommit in till den behöriga institutionen i Finland.

Artikel 18

Återkrav av utbetalningar till för stort belopp

1. I det fall att

a) en avtalsslutande part har betalat eller skulle betala en förmån retroaktivt antingen utifrån denna överenskommelse eller på någon annan grund och

b) den andra avtalsslutande parten har betalat ut en förmån enligt sin lagstiftning för hela eller en del av denna tid och

c) förmånen skulle ha nedsatts, om förmånen från den förstnämnda parten hade betalats för samma tid,

ska det belopp som den andra parten inte skulle ha betalat om förmånen enligt punkt a hade betalats med jämna mellanrum för denna retroaktiva tid, betraktas som personens skuld till den andra avtalsslutande parten.

2. Har den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande parten ännu inte betalat förmånen enligt stycke 1 punkt a till personen

a) bör den partens behöriga myndighet på begäran av den andra partens behöriga myndighet betala de förfallna fordringarna till den andra partens behöriga myndighet,

b) får den andra partens behöriga myndighet från de förfallna fordringarna dra av den förmån som betalats till för stort belopp, och den eventuella skillnaden bör betalas till personen och

c) får den andra partens behöriga myndighet återkräva underskottet enligt sin lagstiftning.

Artikel 19

Informationsutbyte och ömsesidigt bistånd

1. De behöriga myndigheter och institutioner som ansvarar för tillämpningen av denna överenskommelse ska i den utsträckning deras nationella lagar medger detta

a) delge varandra all sådan information som är nödvändig för tillämpningen av denna överenskommelse och finsk och australisk lagstiftning om förmåner enligt överenskommelsen

b) bistå varandra, också genom att delge varandra sådan information som är nödvändig för att fastställa eller betala ut förmåner enligt denna överenskommelse på samma sätt som om det gällde tillämpningen av deras egen lagstiftning, och

c) snarast delge varandra all information om åtgärder de vidtagit för att tillämpa denna överenskommelse, eller om ändringar i deras respektive lagstiftning, i den mån ändringarna inverkar på tillämpningen av överenskommelsen.

2. Det bistånd som avses i stycke 1 ska lämnas avgiftsfritt, om inte något annat följer av tillämpningsöverenskommelsen enligt artikel 21.

3. Om lagstiftningen i en avtalsslutande part inte kräver något annat, ska uppgifter om en enskild person, som lämnats i enlighet med denna överenskommelse av denna parts behöriga myndighet eller institution till den andra partens behöriga myndighet, vara sekretessbelagda och får endast användas för att tilllämpa denna överenskommelse och lagstiftningen om social trygghet i båda avtalsslutande parter.

4. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 får under inga omständigheter tolkas som om de förpliktade en avtalsslutande parts behöriga myndighet eller institution

a) att genomföra administrativa åtgärder som står i strid med den partens eller den andra partens lagar och administrativa förfaranden eller

b) att lämna detaljerad information som inte är tillgänglig enligt den partens eller den andra partens lagar eller normala administrativa förfaranden.

5. Vid tillämpningen av denna överenskommelse får parternas behöriga myndigheter och institutioner kommunicera med varandra på vardera partens språk.

6. Ansökningar, intyg, besvär och andra handlingar som getts in till en avtalsslutande parts behöriga myndighet eller institution för tillämpning av denna överenskommelse får inte avvisas på den grunden att de har upprättats på den andra avtalsslutande partens officiella språk.

Artikel 20

Befrielse från avgifter och legalisering

1. Är de handlingar som enligt lagstiftningen i en avtalsslutande part ska ges in till den partens behöriga myndigheter eller institutioner delvis eller helt befriade från administrativa avgifter, också konsulära avgifter, gäller detta också handlingar som ges in till den andra partens behöriga myndigheter eller institutioner enligt dess lagstiftning.

2. Handlingar och intyg som ska visas upp för denna överenskommelse är befriade från legalisering av diplomatisk eller konsulär myndighet.

Artikel 21

Tillämpningsöverenskommelse

1. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska ingå en överenskommelse som krävs för att tillämpa denna överenskommelse.

2. De behöriga myndigheterna ska ange parternas förbindelseorgan i tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel 22

Tvistlösning

1. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska i den mån det är möjligt lösa tvister om tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse enligt andan och principerna i överenskommelsen.

2. På begäran av någondera avtalsslutande parten ska parterna utan dröjsmål samråda om frågor som inte har lösts av de behöriga myndigheterna i enlighet med stycke 1.

Artikel 23

Översyn av överenskommelsen

Föreslår en avtalsslutande part förhandlingar om en översyn av överenskommelsen för den andra parten, ska parterna träffas i detta syfte snarast efter det att förslaget framställts, och kommer de avtalsslutande parterna inte överens om något annat, ska förhandlingar föras inom den parts territorium som begäran framställts till.

Del VII

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 24

Tillämpning av överenskommelsen under tiden innan den träder i kraft

1. Ingen bestämmelse i denna överenskommelse berättigar till utbetalning av en förmån för tiden innan överenskommelsen träder i kraft.

2. Rätten till förmåner enligt denna överenskommelse ska fastställas med beaktande av en försäkringsperiod, bosättningsperiod i Finland, bosättningsperiod i Australien och förvärvsaktiv bosättningsperiod i Australien som fullgjorts innan överenskommelsen träder i kraft.

3. Denna överenskommelse kan också tillämpas på försäkringsfall som inträffat innan den träder i kraft.

4. Förmåner som beviljats innan överenskommelsen träder i kraft kan på ansökan av förmånstagaren fastställas så att de svarar mot bestämmelserna i denna överenskommelse. Överenskommelsen får inte leda till att förmåner som beviljats utifrån rättigheter som fastställts innan överenskommelsen träder i kraft minskar, om inte något annat följer av lagstiftningen i någondera avtalsslutande parten.

5. Lämnas en ansökan enligt stycke 4 in inom två år från det att överenskommelsen trädde i kraft, gäller med avseende på Finland de rättigheter som uppnåtts utifrån överenskommelsen från och med det datumet.

6. Lämnas en ansökan enligt stycke 4 in inom två år från det att överenskommelsen trädde i kraft, gäller med avseende på Finland de rättigheter som uppnåtts utifrån överenskommelsen från den dag då ansökan lämnades in.

7. Tillämpas bestämmelserna i del II på en person som är utsänd från den ena avtalsslutande partens territorium för att arbeta inom den andra partens territorium innan denna överenskommelse träder i kraft, ska anställningen enligt bestämmelserna anses ha börjat vid den tidpunkt överenskommelsen träder i kraft, under förutsättning att personen under anställningen har varit omfattad av lagstiftningen i den förstnämnda avtalsslutande parten.

Artikel 25

Ikraftträdande och uppsägning

1. Denna överenskommelse träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den då de avtalsslutande parterna på diplomatisk väg genom utväxling av noter har meddelat varandra att alla konstitutionella eller rättsliga villkor för att sätta i kraft överenskommelsen har uppfyllts.

2. Om något annat inte följer av stycke 3, är denna överenskommelse i kraft till dess att 12 månader har gått från att den ena avtalsslutande parten på diplomatisk väg har mottagit en not från den andra parten om uppsägning av överenskommelsen.

3. Om överenskommelsen har sagts upp enligt stycke 2, ska den fortsatt gälla för alla de personer som

a) får en förmån när överenskommelsen upphör att gälla eller

b) före denna tidpunkt har lämnat in en ansökan och som skulle ha varit berättigade till förmåner enligt denna överenskommelse eller

c) omedelbart före den dag överenskommelsen upphör att gälla enligt del II artikel 9.2 eller 3 i överenskommelsen är omfattade av lagstiftningen i endast den ena avtalsslutande parten, under förutsättning att de fortsatt uppfyller villkoren i artikeln.

Som skedde i Helsingfors den 10 september 2008 i två exemplar på finska och engelska. Båda texterna är lika giltiga.