Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Amerikas Förenta Stater om social trygghet 20.7.1992/915 (FördrS 85/1992)

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § och 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Helsingfors den juni 1991 mellan Republiken Finland och Amerikas Förenta Stater ingångna överenskommelsen om social trygghet är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Amerikas Förenta Stater om social trygghet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 16.10.1992/916 (FördrS 86/1992)

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Helsingfors den 3 juni 1991 mellan Republiken Finland och Amerikas Förenta Stater ingångna överenskommelsen om social trygghet, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 20 juli 1992 (915/92) som även Ålands landsting för sin del gett sitt bifall till och vilken republikens president godkänt likaså den 20 juli 1992 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 14 augusti 1992, träder i kraft den 1 november 1992 så som därom avtalats.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av överenskommelsen utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

3 §

Lagen den 20 juli 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Amerikas Förenta Stater om social trygghet (915/92) och denna förordning träder i kraft den 1 november 1992.

Överenskommelse mellan Republiken Finland och Amerikas Förenta Stater om social trygghet

Republiken Finlands regering och

Amerikas Förenta Staters regering,

som önskas reglera de båda staternas förhållanden på den sociala trygghetens område, har kommit överens om följande bestämmelser:

Del I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Vid tillämpning av denna överenskommelse avses med:

1. “Medborgare”

beträffande Förenta Staterna, en medborgare i Förenta Staterna enligt definitionen i paragraf 101 av immigrations- och medborgarskapslagen med senare ändringar, och

beträffande Finland, en medborgare i Republiken Finland;

2 “Lagstiftning”

i artikel 2 angivna lagar och förordningar;

3. “Behörig myndighet”

beträffande Förenta Staterna, hälso- och socialministern, och

beträffande Finland, social- och hälsovårdsministeriet;

4. “Försäkringsorgan”

beträffande Förenta Staterna, socialförsäkringsadministrationen och beträffande Finland, det organ eller den myndighet som ansvarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen;

5. “Försäkringsperiod”

en period för vilken erlagts avgifter, eller en period med inkomster av anställning eller företagarverksamhet, som definierats eller godtagits såsom försäkringsperiod enligt den lagstiftning under vilken den fullgjorts eller varje liknande period, som godtagits såsom motsvarande en försäkringsperiod enligt ovannämnda lagstiftning; och

6. “Förmån”

varje förmån enligt den i artikel 2 av denna överenskommelse angivna lagstiftningen.

Artikel 2

1 . Denna överenskommelse är tillämplig pä följande lagstiftning:

(a) beträffande Förenta Staterna, lagstiftningen om det federala ålders-, efterlevande- och invalidpensionssystemet:

- Avdelning II i socialförsäkringslagen och därtill hörande förordningar, med undantag av paragraferna 226, 226A och 228 i nämnda avdelning och till dessa paragrafer hörande förordningar,

- kapitel 2 och 21 av 1986 års beskattningslag och till dessa kapitel hörande förordningar;

(b) beträffande Finland, lagarna och förordningarna om ålders-, invalid- och efterlevandepension i

- folkpensionssystemet och det allmänna familjepensionssystemet;

- arbetspensionssystemet, inklusive pensionssystemen för företagare och personer i statlig, kommunal eller kyrklig tjänst, ävensom pensionssystemet för sjömän; samt

- lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift; och

endast gällande tredje till elfte stycket av artikel 4,

- sjuk- och föräldraförsäkring;

- barnbidrag.

2. Om inte annat föreskrivits i denna överenskommelse, omfattar den i första stycket avsedda lagstiftningen inte fördrag eller andra internationella överenskommelser mellan en fördragsslutande stat och en tredje stat och inte heller lagar eller förordningar som särskilt utfärdats för tillämpning av dem.

3. Denna överenskommelse tillämpas även på framtida lagstiftning som ändrar den i första stycket av denna artikel angivna lagstiftningen.

4. Denna överenskommelse tillämpas även på lagstiftning som utsträcker gällande lagstiftning till nya grupper av förmånstagare, såvida den fördragsslutande stat där ny lagstiftning införts inte inom tre månader från det att den officiellt publicerats skriftligen meddelar den andra fördragsslutande staten, att lagstiftning en inte är avsedd att omfattas av överenskommelsen.

Artikel 3

1. Om inte annat föreskrivits i denna överenskommelse, tillämpas den på varje person som omfattas eller omfattats av lagstiftningen i Förenta Staterna eller Finland och på familjemedlemmar och efterlevande till en dylik person i enlighet med den betydelse dessa begrepp har i någondera fördragsslutande stats tillämpliga lagstiftning.

2. Om inte annat föreskrivits i denna överenskommelse, likställs följande inom den ena fördragsslutande statens territorium bosatta personer med medborgarna i denna stat vid tillämpning av lagstiftningen i denna stat angående rätt till och utbetalning av förmåner:

(a) medborgare i den andra fördragsslutande staten;

(b) flyktingar och statslösa personer avsedda i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention samt konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning;

(c) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en medborgare i en fördragsslutande stat eller från en i denna artikel avsedd flykting eller statslös person.

3. Om inte annat föreskrivits i denna överenskommelse, tillämpas inte de bestämmelser i en fördragsslutande stats lagstiftning, som begränsar rätten till eller utbetalningen av kontantförmåner enbart på den grund att personen ifråga är bosatt eller vistas utom denna fördragsslutande stats territorium, på personer bosatta inom den andra fördragsslutande statens territorium.

Del II

Bestämmelser om försäkringstillhörighet

Artikel 4

1. Om inte annat föreskrivits i denna artikel, omfattas en person, som arbetar inom en fördragsslutande stats territorium, med avseende på detta arbete endast av lagstiftningen i denna fördragsslutande stat.

2. En person omfattas av det finska folkpensions- och allmänna familjepensionssystemet endast om han är bosatt i Finland.

3. Om en person i tjänst hos en arbetsgivare som bedriver verksamhet inom en fördragsslutande stats territorium, av denna arbetsgivare utsänds till den andra fördragsslutande statens territorium för en period som inte förväntas överstiga fem år, eller en sådan längre period som i ett enskilt fall överenskommits av de fördragsslutande staternas behöriga myndigheter, omfattas han endast av lagstiftningen i förstnämnda fördragsslutande stat som om han arbetade inom denna stats territorium. Vid tillämpning av bestämmelserna i detta stycke jämställs med arbetsgivare även dotterbolag eller annat bolag med anknytning till arbetsgivaren definierade i lagstiftningen i den fördragsslutande stat från vars territorium personen utsänts. Föregående mening tillämpas på en arbetstagare som utsänts från Förenta Staternas territorium till Finlands territorium, förutsatt att arbetet hade omfattats av lagstiftningen i Förenta Staterna även utan denna överenskommelse.

4. Tredje stycket tillämpas om en person som utsänts av sin arbetsgivare från en fördragsslutande stats territorium till en tredje stats territorium, av arbetsgivaren senare utsänds från den tredje statens territorium till den andra fördragsslutande statens territorium.

5. En person som i annat fall obligatoriskt skulle omfattas av lagstiftningen i båda fördragsslutande staterna med avseende på företagarverksamhet, omfattas endast av lagstiftningen i den fördragsslutande stat där han är bosatt.

6. (a) Denna överenskommelse berör inte bestämmelserna i Wienkonventionen den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser eller Wienkonventionen den 24 april 1963 om konsulära förbindelser.

(b) Medborgare i en fördragsslutande stat, som av denna stat är anställda inom den andra fördragsslutande statens territorium, men som inte är undantagna från den andra fördragsslutande statens lagstiftning på grund av de i punkt (a) nämnda konventionerna, omfattas endast av lagstiftningen i förstnämnda fördragsslutande stat. Vid tillämpning av detta stycke inbegriper statsanställning vid Förenta Staterna även anställning vid ett självständigt regeringsorgan.

7. En person som utan denna överenskommelse skulle omfattas av lagstiftningen i båda fördragsslutande staterna med avseende på anställning som befäl eller besättningsmedlem på ett fartyg, omfattas beträffande denna anställning endast av finsk lagstiftning om fartyget för finsk flagg och endast av Förenta Staternas lagstiftning i alla andra fall.

8. Betraktas samma sysselsättning som företagarverksamhet enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning och anställning för arbete enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning, behandlas sysselsättningen i enlighet med bestämmelserna i denna artikel angående företagarverksamhet om personen är bosatt i förstnämnda fördragsslutande stat och enligt bestämmelserna i denna artikel angående anställning för arbete i alla andra fall.

9. De fördragsslutande staternas behöriga myndigheter kan komma överens om att bevilja undantag från bestämmelserna i denna artikel med avseende på enskilda personer eller persongrupper, förutsatt att varje berörd person omfattas av lagstiftningen i någondera fördragsslutande stat.

10. En arbetstagare, som omfattas av lagstiftningen i en fördragsslutande stat enligt bestämmelserna i tredje, fjärde och nionde stycket av denna artikel, anses, jämte medföljande familjemedlemmar till honom, bosatt endast i denna stat vid tillämpning av finsk lagstiftning.

11. Anses en arbetstagare eller företagare, som till följd av denna överenskommelse omfattas av Förenta Staternas lagstiftning, trots det enligt finsk lagstiftning vara bosatt inom Finlands territorium, utgår inga avgifter enligt finsk lagstiftning för inkomster från denna anställning eller foretagarverksamhet.

Del III

Bestämmelser om förmåner

Kapitel 1

Bestämmetser som skall tillämpas beträffande Förenta Staterna

Artikel 5

1. Saknar en person med minst sex kvartal av försäkringstillhörighet enligt Förenta Staternas lagstiftning tillräckligt med försäkringsperioder för att uppfylla villkoren för rätt till förmåner enligt Förenta Statemas lagstiftning, beaktar försäkringsorganet i Förenta Staterna för att etabiera rätt till förmåner enligt Förenta Staternas lagstiftning, beaktar försäkringsorganet i Förenta Staterna för att etablera rätt till förmåner enligt denna artikel, försäkringsperioder tillgodoräknade enligt finsk lagstiftning i den mån de inte sammanfaller med försäkringsperioder som redan tillgodoräknats enligt Förenta Staternas lagstiftning.

2. Vid bestämmande av rätt till förmåner enligt första stycket av denna artikel tillgodoräknar försäkringsorganet i Förenta Staterna ett kvartal av försäkringstillhörighet för varje tre månadersperiod av försäkringstillhörighet som intygats av försäkringsorganet i Finland; inget kvartal av försäkringstillhörighet tillgodoräknas emellertid för ett sådant kvartal som redan tillgodoräknats enligt Förenta Staternas lagstiftning. Det sammanlagda antalet kvartal av försäkringstillhörighet som tillgodoräknas för ett år får inte överstiga fyra.

3. Har rätt till förmån enligt Förenta Staternas lagstiftning etablerats i enlighet med bestämmelserna i första stycket, beräknar försäkringsorganet i Förenta Staterna ett grundbelopp pro rata i enlighet med Förenta Staternas lagstiftning på basen av (a) personens genomsnittliga inkomster tillgodoräknade uteslutande enligt Förenta Staternas lagstiftning och (b) förhållandet mellan personens försäkringsperioder fullgjorda enligt Förenta Staternas lagstiftning och hans totala försäkringstid bestämd enligt Förenta Staternas lagstiftning. De förmåner som utges enligt Förenta Staternas lagstiftning baseras på grundbeloppet pro rata.

4. Rätten till förmån från Förenta Staterna till följd av första stycket upphör vid förvärv av tillräckligt med försäkringsperioder enligt Förenta Staternas lagstiftning för etablering av rätt till en lika stor eller större förmån utan åberopande av bestämmelserna i första stycket av denna artikel.

Kapitel 2

Bestämmelser, som skall tillämpas beträffande Finland

Artikel 6

Rätten till och utbetalningen av ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller familjepension enligt familjepensionslagen till medborgare i en fördragsslutande stat bosatta inom en fördragsslutande stats territorium bestäms i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

1. En medborgare i en fördragsslutande stat, som är bosatt inom en fördragsslutande stats territorium, har rätt till ålderdomspension enligt folkpensionslagen om han efter att ha fyllt 16 år varit bosatt minst fem år utan avbrott i Finland.

2. En medborgare i en fördragsslutande stat, som är bosatt inom en fördragsslutande stats territorium, har rätt till änke- eller änklingspension enligt familjepensionslagen om han eller hon och den avlidne efter att ha fyllt 16 år varit bosatta minst fem år utan avbrott i Finland och den avlidne var medborgare i en fördragsslutande stat.

3. En medborgare i en fördragsslutande stat, som är bosatt inom en fördragsslutande stats territorium, har rätt till barnpension enligt familjepensionslagen om den avlidne var medborgare i en fördragsslutande stat och efter att ha fyllt 16 år varit bosatt minst fem år utan avbrott i Finland.

4. Har en medborgare i en fördragsslutande stat bosatt i Finland beviljats ålderdoms-, invalid- eller familjepension, bevarar denne vid flyttning till Förenta Staterna sin rätt till pension om han efter att ha fyllt 16 år varit bosatt minst fem år utan avbrott i Finland.

Artikel 7

Om inte annat föreskrivits i artikel 8 och 13 av denna överenskommelse, tillämpar behörigt försäkringsorgan i Finland finsk lagstiftning för bestämmande av rätten till finsk arbetspension och storleken av en dylik pension.

Artikel 8

1. Om en person som blir arbetsoförmögen eller avlider inte uppfyller bosättningsvillkoret i den finska arbetspensionslagstiftningen eller villkoret att ha omfattats av ovannämnda lagstiftning inom 360 dagar före försäkringsfallet, beaktas för detta ändamål försäkringsperioder på basen av ifrågavarande persons eget arbete enligt Förenta Staternas lagstiftning som om de var försäkringsperioder fullgjorda i Finland, förutsatt att de inte sammanfaller.

2. Uppfylls villkoren beträffande försäkringsperioder endast med tillämpning av bestämmelserna i första stycket, uträknas pensionen som följer:

Den del av pensionen som baserar sig på faktiska försäkringsperioder uträknas i enlighet med bestämmelserna i den finska arbetspensionslagstiftningen. Den del av pensionen som baserar sig på tiden mellan försäkringsfallet och pensionsåldern beräknas pro rata på grundval av förhållandet mellan de faktiska försäkringsperioderna enligt det finska arbetspensionssystemet och 480 månader.

Del IV

Övriga bestämmelser

Artikel 9 (*)

De fördragsslutande staternas behörigamyndigheter:

(a) Vidtar alla nödvändiga administrativa åtgärder för verkställighet av denna överenskommelse och utser förbindelseorgan;

(b) informerar varandra angående de åtgärder som vidtagits för tillämpning av denna överenskommelse; och

(c) informerar varandra så fort som möjligt om alla lagändringar som kan påverka tillämpningen av denna överenskommelse.

(*) Edilex-redaktion har korrigerat artikelns nummer.

Artikel 10

De fördragsslutande staternas behöriga myndigheter och försäkringsorgan bistår inom ramen för sina befogenheter varandra vid verkställighet av denna överenskommelse. Detta bistånd ges utan vederlag, med undantag av de fall som överenskoms i tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel 11

1. Förutsätter lagstiftningen i en fördragsslutande stat att de handlingar som företes den behöriga myndigheten eller ett försäkringsorgan i denna fördragsslutande stat helt eller delvis befrias från avgifter eller kostnader, inklusive konsulära eller administrativa avgifter, gäller befrielsen även motsvarande handlingar som företes den behöriga myndigheten eller ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten vid tillämpning av denna överenskommelse.

2. Handlingar och intyg som företes i enlighet med denna överenskommelse, befrias från legalisering av diplomatisk eller konsulär myndighet.

3. Kopior av handlingar, vilka av den ena fördragsslutande statens försäkringsorgan intygas vara överensstämmande med originalet, godtas utan ytterligare verifiering av den andra fördragsslutande statens försäkringsorgan. Vardera fördragsslutande statens försäkringsorgan avgör i sista hand bevisvärdet av från olika källor tillställt material.

Artikel 12

1. De fördragsslutande staternas behöriga myndigheter och försäkringsorgan kan korrespondera direkt med varandra och med varje person oberoende av bosättningsort närhelst det är nödvändigt för administrationen av denna överenskommelse. Skriftväxlingen kan äga rum på de fördragsslutande staternas officiella språk.

2. En ansökan eller handling får inte avvisas av en behörig myndighet eller ett försäkringsorgan i en fördragsslutande stat på grund av att den är avfattad på den andra fördragsslutande statens officiella språk.

Artikel 13

1. En ansökan om förmån enligt Förenta Staternas lagstiftning anses som en ansökan om motsvarande förmån enligt finsk lagstiftning förutsatt att ifrågavarande person inom sex månader från inlämnande av en nationell ansökningsblankett enligt Förenta Staternas lagstiftning, inlämnar en ansökan om motsvarande förmån enligt finsk lagstiftning.

2. En skriftlig ansökan om förmåner, som ingivits till ett finskt försäkringsorgan, skyddar sökandens rättigheter enligt Förenta Staternas lagstiftning om sökanden begär att den betraktas som en ansökan enligt Förenta Staternas lagstiftning. Har sökanden inte uttryckligen begärt att ansökan begränsas till förmåner enligt finsk lagstiftning, skyddar ansökan även sökandens rättigheter enligt Förenta Staternas lagstiftning om sökanden vid tiden för ingivande av ansökan lämnar upplysningar som visar att den person på vars försäkringsförhållanden ansökan om förmåner grundar sig har fullgjort fösäkringsperioder enligt Förenta Staternas lagstiftning.

3. När enligt finsk lagstiftning en förhöjning utges av ett finskt försäkringsorgan på grund av dröjsmål med avgörande av en ansökan om pension eller annan förmån, anses en ansökan som inlämnats till ett försäkringsorgan i Förenta Staterna, vid tillämpning av bestämmelserna angående förhöjning, ha inlämnats den dag då den jämte alla erforderliga bilagor inkommit till behörigt finskt försäkringsorgan.

4. Bestämmelserna i denna överenskommelse tillämpas endast på ansökningar om förmåner, som ingivits den dag denna överenskommelse träder i kraft eller senare.

Artikel 14

1. Skriftliga besvär över ett beslut av ett försäkringsorgan i en fördragsslutande stat kan giltigt inges till ett försäkringsorgan i någondera fördragsslutande stat. Besvären behandlas i enlighet med förfarandet i den fördragsslutande stat, vars beslut överklagats.

2. Alla ansökningar, meddelanden eller skriftliga besvär, som enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat inom en föreskriven frist måste inges till ett försäkringsorgan i denna fördragsslutande stat, men som i stället inom samma frist ingivits till ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten, anses ha ingivits i tid.

Artikel 15

Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 13 eller 14, antecknar det föräskringsorgan, där ansökan, meddelandet eller de skriftliga besvären inlämnats, mottagningsdatum på handlingen och vidarebefordar den utan dröjsmål till ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten,

Artikel 16

1. Utbetalningar enligt denna överenskommelse kan göras i den utbetalande fördragsslutande statens valuta.

2. Införs i någondera fördragsslutande staten bestämmelser för begränsning av växling eller utförsel av valuta, vidtar de fördragsslutande staternas regeringar omedelbart de åtgärder som är nödvändiga för att trygga överföringen av belopp som någondera fördragsslutande staten har att utbetala enligt denna överens kommelse.

Artikel 17

Tvister mellan de fördragsslutande staterna angående tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse, löses såvitt möjligt av de behöriga myndigheterna.

Artikel 18

Denna överenskommelse kan i framtiden ändras genom tilläggsöverenskommelser, som från ikraftträdandet betraktas som integrerade delar av överenskommelsen. Sådana överens kommelser kan ges retroaktiv effekt om så anges.

Del V

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 19

1. Denna överenskommelse skapar inte rätt till utbetalning av förmåner för perioder före ikraftträdandet av överenskommelsen, eller till begravningsbidrag i form av engångersättning om personen avlidit före ikraftträdandet av överenskommelsen.

2. Vid bestämmande av rätt till förmåner enligt denna överenskommelse beaktas försäkringsperioder och andra händelser som inträffat före ikraftträdandet av denna överenskommelse. Ingendera fördragsslutande stat beaktar likväl försäkringsperioder som fullgjorts före det tidigaste datum då försäkringsperioder kan tillgodoräknas enligt dess lagstiftning.

3. Före ikraftträdandet av denna överenskommelse fattade beslut angående rätt till förmåner berör inte rättigheter som uppstår enligt överenskommelsen.

4. Tillämpningen av denna överenskommelse får inte leda till minskning av förmåner som beviljats före dess ikraftträdande.

5. Vid tillämpning av tredje stycket av artikel 4 beträffande personer som utsänts till en fördragsslutande stats territorium före ikraftträdande av denna överenskommelse, anses den 1 nämnda stycke angivna arbetsperioden ha börjat den dag överenskommelsen trädde i kraft.

Artikel 20

Inget i denna överenskommelse ersätter notväxlingen angående ålderdoms- och efterlevandeförmåner mellan Amerikas Förenta Staters ambassadör i Helsingfors och Finlands utrikesminister den 7 och 17 maj 1968.

Artikel 21

1. Denna överenskommelse förblir i kraft intill utgången av ett kalenderår efter det är då den ena fördragsslutande staten givit skriftligt meddelande om dess uppsägning till den andra fördragsslutande staten.

2. Upphör denna överenskommelse att gälla, upprätthålls fortfarande de rättigheter till förmåner som förvärvats enligt överenskommelsen. De fördragsslutande staterna kommer överens om förfaringssättet beträffande rättigheter under förvärvande.

Artikel 22

Denna överenskommelse träder i kraft första dagen i tredje månaden efter den månad då vardera regeringen från den andra regeringen mottagit skriftlig underrättelse om att alla lagstadgade och författningsenliga förutsättningar för överenskommelsens ikraftträdande är uppfyllda.

Som skedde i Helsingfors den 3 juni 1991 i två exemplar på finska och engelska, vilka båda texter äger lika vitsord.