Innehållsförteckning
Quebec

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Canada om social trygghet och i avtalsregleringen med Quebec om social trygghet 18.12.1987/98 v. 1988 (FördrS 5/1988)

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § och 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Ottawa den 28 oktober 1986 mellan Republiken Finland och Canada ingångna överenskommelsen om social trygghet samt i den i Quebec den 30 oktober 1986 mellan Republiken Finland och Quebec ingångna avtalsregleringen om social trygghet är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

Förordning om ikratträdande av överenskommelsen med Canada om social trygghet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Canada om social trygghet och i avtalsregleringen med Quebec om social trygghet 5.2.1988/99 (FördrS 6/1988)

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Ottawa den 28 oktober 1986 mellan Republiken Finland och Canada ingångna överenskommelsen om social trygghet, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 18 december 1987 (98/88), som även Ålands landsting för sin del gett sitt bifall till, och vilken republikens president godkänt likaså den 18 december 1987 och beträffande vilken noterna om godkännande utväxlats i Helsingfors den 22 december 1987 är i kraft från den 1 februari 1988 så som därom avtalats.

2 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av överenskommelsen utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

3 §

Lagen den 18 december 1987 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Canada om social trygghet och i avtalsregleringen med Quebec om social trygghet (98/88) och denna förordning träder i kraft den 10 februari 1988. De tillämpas dock från den 1 februari 1988.

Förordning om ikraftträdande av avtalsregleringen med Quebec om social trygghet 18.3.1988/222 (FördrS 11/1988)

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Quebec den 30 oktober 1986 mellan Finland och Quebec ingångna avtalsregleringen om social trygghet, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 18 december 1987 (98/88) som även Ålands landsting för sin del gett sitt bifall till och vilken republikens president godkänt den 18 december 1987 och beträffande vilken noterna om godkännande utväxlats den 15 februari 1988, träder i kraft den 1 april 1988 så som därom avtalats.

2 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av avtalsregleringen utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1988.

Överenskommelse mellan Republiken Finland och Canada om social trygghet

Ändringar i och förklaringar till fördragen:

FördrS 97–98/1996

Republiken Finlands regering och Canadas regering,

som har beslutat samarbeta inom området för social trygghet,

har beslutat att ingå en överenskommelse i detta syfte,

och har kommit överens om följande:

Del I

Allmänna bestämmelser

Artikel I

Definitioner

1. 1 denna överenskommelse avses med

a) “Canadas regering” regeringen såsom representant i Canada för Hennes Majestät Drottningen och representerad av arbets- och invandrarministern, (FördrS 97–98/1996)

b) “territorium” för Canadas del Canadas territorium och för Finlands del Finlands territorium,

c) “lagstiftning” de lagar och bestämmelser som anges i artikel II,

d) “behörig myndighet” för Canadas del den eller de ministrar som ansvarar för verkställigheten av Canadas lagstiftning och för Finlands del social- och hälsovårdsministeriet,

e) “behörig anstalt” för Canadas del den behöriga myndigheten och för Finlands del den anstalt från vilken personen i fråga har rätt att erhålla en förmån eller skulle ha rätt att erhålla förmånen, om han vore bosatt i Finland,

f) “period som räknas till godo” avgifts-, försäkrings- eller boendeperiod eller motsvarande period på basen av vilken rätt till förmån uppkommer enligt någondera fördragsslutande partens lagstiftning.

g) “förmån” varje kontantförmån, pension eller bidrag varom stadgas i någondera fördrags slutande partens lagstiftning, innefattande alla tillägg och förhöjningar som hör till sådana kontantförmåner, pensioner och bidrag.

2. Begrepp som inte definieras i denna artikel har den innebörd som de har enligt tillämplig lagstiftning.

Artikel II

Lagstiftning på vilken överenskommelsen tillämpas

1. Denna överenskommelse tillämpas på följande lagstiftning:

a) i fråga om Canada:

(i) ålderdomstrygghetslagen och därtill hörande bestämmelser; och

(ii) Canadas arbetspensionssystem (Canada Pension Plan) och därtill hörande bestämmelser;

b) i fråga om Finland:

i) lagar och bestämmelser inom folkpensionssystemet;

ii) lagar och bestämmelser inom arbetspensionssystemet; och

iii) lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift i den omfattning som i lagen stadgas om arbetsgivares folkpensionsavgift.

(FördrS 97–98/1996)

2. Om inte annat följer av stycke 3, tillämpas överenskommelsen även på lagar och bestämmelser som upphäver, ersätter, ändrar, kompletterar eller kodifierar lagstiftning som avses i stycke 1.

3. Denna överenskommelse tillämpas på lagar och bestämmelser som utsträcker gällande lagstiftning till att omfatta nya kategorier av förmånstagare, endast om ingendera fördragsslutande parten inom tre månader från det den underrättades om lagarna eller bestämmelserna har meddelat den andra parten sin invändning.

Artikel III

Personer på vilka överenskommelsen tillämpas och lika behandling

1. Denna överenskommelse tillämpas på personer som omfattas eller har omfattats av Canadas eller Finlands lagstiftning samt på försörjningstagare och förmånstagare enligt någondera fördragsslutande partens lagstiftning.

2. Om inte annat bestäms i denna överenskommelse, är personer som omfattas eller har omfattats av den ena frödragsslutande partens lagstiftning samt deras försörjningstagare och förmånstagare underkastade de förpliktelser som följer av den andra partens lagstiftning och har de rätt till förmåner enligt denna lagstiftning under samma förutsättningar som partens egna medborgare. Detta tillämpas även på medborgare i någondera fördragsslutande parten som aldrig har omfattats av denna parts lagstiftning samt på en sådan medborgares försörjningstagare och förmånstagare.

Artikel IV

Betalning av förmåner till utlandet

1. Om inte annat bestäms i denna överenskommelse, får förmåner som en i artikel III stycke 1 avsedd person förvärat enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning, innefattande förmåner som vunnits med stöd av denna överenskommelse, inte minskas, ändras, inställas, upphävas eller beslagtas bara av den orsaken att förmånstagaren är bosatt på den andra fördragsslutande partens territorium, och förmånerna skall betalas till den andra partens territorium.

2. Om en förmån enligt Finlands arbetspensionssystem på basis av överenskommelsen skulle betalas till en kanadensisk medborgare som är bosatt på Canadas territorium, betalas förmånen till en kanadensisk medborgare bosatt på tredje stats territorium under samma förutsättningar och i samma omfattning enligt vilka samma förmån skulle betalas till en finsk medborgare bosatt i denna tredje stat under förutsättning att Finland har slutit en överenskommelse om social trygghet eller motsvarande överenskommelse med denna tredje stat i fråga. (FördrS 97–98/1996)

3. Sådana förmåner enligt Canadas lagstiftning som på grundval av överenskommelsen skall betalas till en person som omfattas eller har omfattats av Canadas lagstiftning samt till dennes försörjningstagare och förmånstagare betalas pä tredje stats territorium. (FördrS 97–98/1996)

Del II

Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

Artikel V

1. Om inte annat följer av styckena nedan i denna artikel,

a) omfattas en arbetstagare som är sysselsatt på den ena fördragsslutande partens territorium, med avseende på denna sysselsättning bara av den nämnda partens lagstiftning, och

b) omfattas en företagare som är bosatt på den ena fördragsslutande partens territorium och är sysselsatt för sin egen räkning på den andra partens territorium eller på båda parternas territorier, med avseende på denna sysselsättning bara av den förstnämnda partens lagstiftning.

2. En person som:

a) är sysselsatt hos en sådan arbetsgivare vars verksamhetsställe är på den ena fördragsslutande partens territorium,

b) omfattas av den ena fördragsslutande partens lagstiftning med avseende på denna sysselsättning, och

c) medan anställningen pågår sänds ut för att arbeta på den andra fördragsslutande partens territorium hos samma arbetsgivare eller en denna närstående arbetsgivare

omfattas, med avseende på denna sysselsättning, endast av den förstnämnda fördragsslutande partens lagstiftning, som om han vore sysselsatt på dess territorium. I fråga om uppdrag som utförs på den andra fördragsslutande partens territorium får den utsändande partens lagstiftning inte tillämpas i mer än 36 månader utan samtycke på förhand av båda parternas behöriga myndigheter.

(FördrS 97–98/1996)

3. Skulle en person, bortsett från denna överenskommelse, omfattas av vardera fördragsslutande partens lagstiftning i egenskap av besättningsmedlem på ett fartyg, skall han med avseende på denna sysselsättning omfattas bara av Finlands lagstiftning, om fartyget för finsk flagg, och i övriga fall bara av Canadas lagstiftning,

4. Med avseende på uppgifter som en statsanställd person utför i den andra fördragsslutande staten omfattas personen av den sistnämnda statens lagstiftning, bara om han är medborgare i den staten eller bosatt på dess territorium. I det senare fallet kan han dock välja att omfattas av den förstnämnda statens lagstiftning, om han är medborgare i den staten.

5. De fördragsslutande parternas behöriga myndigheter kan genom inbördes överenskommelse avvika från vad som bestäms i denna artikel med avseende på enskilda personer eller personkategorier.

6. I stycke 2 avsedda samtycke kan ges och i stycke 5 avsedda överenskommelse kan ingås av en sådan försäkringsanstalt i en fördragsslutande stat som befullmäktigats till detta av en behörig myndighet i den fördragsslutande staten. (FördrS 97–98/1996)

Artikel VI

Definition av vissa boendeperioder enligt Canadas och Finlands lagstiftning (FördrS 97–98/1996)

1. Vid beräkningen av förmåner enligt Canadas ålderdomstrygghetslag gäller följande: (FördrS 97–98/1996)

a) Om en person omfattas av Canadas arbetspensionssystem eller av motsvarande system i en kanadensisk provins medan han är bosatt på Finlands territorium, skall detta boende räknas till godo såsom boendeperiod i Canada för personen i fråga samt för dennes make och försörjningstagare som är bosatta tillsammans med honom och som inte på basen av sin sysselsättning omfattas av Finlands lagstiftning.

b) Om en person omfattas av Finlands lagstiftning medan han är bosatt på Canadas territorium, skall detta boende inte räknas till godo såsom boendeperiod i Canada för personen i fråga samt för dennes make och försörjningstagare som är bosatta tillsammans med honom och som inte på basen av sin sysselsättning omfattas av Canadas arbetspensionssystem eller av motsvarande system i en kanadensisk provins.

2. För Finlands folkpensionssystems del:

a) Om en person medan han är bosatt på Canadas territorium omfattas av Finlands lagstiftning, skall denna boendetid godkännas såsom boendeperiod i Finland för personen i fråga samt för dennes medföljande make och försörjningstagare som bor tillsammans med honom och som inte på basis av sin sysselsättning omfattas av Canadas arbetspensionssystem eller av ett pensionssystem som täcker någon kanadensisk provins;

b) Om en person medan han är bosatt på Finlands territorium omfattas av Canadas lagstifining skall denna boendetid inte godkännas såsom boendeperiod i Finland för personen i fråga samt för dennes medföljande make och försörjningstagare som bor tillsammans med honom och som inte på basis av sin sysselsättning omfattas av Finlands arbetspensionssystem.

(FördrS 97–98/1996)

Del III

Bestämmelser om förmåner

Avdelning 1

Förmåner enligt Canadas lagstiftning

Artikel VII

1. Om en person inte har rätt till en förmån på basen av de perioder sam räknas till godo enligt Canadas lagstiftning, bestäms rätten till denna förmån genom att räkna samman dessa perioder och de perioder som avses i stycke 2, förutsatt att de inte sammanfaller,

2. Vid bestämmande av rätt till en förmån enligt ålderdomstrygghetslagen godkänns såsom boendeperioder på Canadas territorium sådana perioder som räknas till godo enligt Finlands lagstiftning, eller sådana perioder då personen varit bosatt på Finlands territorium efter uppnåendet av den ålder som enligt nämnda lag fordras för tillgodoräknande av boendeperioder i Canada. (FördrS 97–98/1996)

b) Vid bestämmande av rätt till en förmån enligt arbetspensionssystemet skall ett kalenderår, som innefattar minst tre månader som hör till området för det finska arbetspensionssystemet eller för vilka erlagts avgifter till detta system, jämställas med ett år för vilket avgifter erlagts enligt Canadas arbetspensionssystem.

Artikel VIII

Förmåner enligt ålderdomstrygghetslagen

1 a) Om en person har rätt till pension i Canada enligt ålderdomstrvgghetslagen oavsett bestämmelserna i denna överenskommelse, men han inte fullgjort tillräckligt boendeperioder i Canada för att förmånen skulle betalas till utlandet enligt nämnda lag, betalas till honom utanför Canadas territorium delpension, såvida de enligt artikel VII sammanräknade boendeperioderna på de fördragsslutande parternas territorier åtminstone motsvarar den minimitid av boende i Canada som enligt ålderdomstrygghetslagen fordras för betalning av pension till utlandet.

b) Storleken av den pension som skall utbetalas beräknas i detta fall i enlighet med vad som i ålderdomstrygghetslagen stadgas om betalning av delpension, endast på basen av de perioder som räknas till godo enligt nämnda lag.

2. a) Om en person inte har rätt till ålderdomstrygghetspension eller makebidrag endast på basen av boendeperioder som fullgjorts i Canada, betalas till honom delpension eller makebidrag förutsatt att de enligt artikel VII sammanräknade boendeperioderna på de fördragsslutande parternas territorier åtminstone motsvarar den minimitid av boende i Canada som enligt ålderdomstrygghetslagen fordras för betalning av pension eller makebidrag.

b) Storleken av den pension eller det makebidrag som skall utbetalas beräknas i detta fall i enlighet med vad som i ålderdomstrygghetslagen stadgas om betalning av delpension eller makebidrag, endast på basen av de perioder som räknas till godo enligt nämnda lag.

3. a) Utan hinder av andra bestämmelser i denna överenskommelse, är Canadas behöriga anstalt inte skyldig att utbetala ålderdomstrygghetspension utanför Canadas territorium, om inte de perioder som räknas till godo enligt ålderdomstrygghetslagen är minst tre år och om inte de enligt artikel VII sammanräknade försäkringsperioderna på de fördragsslutande parternas territorier åtminstone motsvarar den minimitid av boende i Canada som enligt ålderdomstrygg hetslagcn fordras för betalning av pension till utlandet. (FördrS 97–98/1996)

b) Makebidrag och garanterat inkomsttillägg utbetalas utanför Canadas territorium i den mån som ålderdomstrygghetslagen det medger.

Artikel IX (FördrS 97–98/1996)

Förmåner enligt Canadas arbetspensionssystem

Om en person har rätt till en förmån enbart genom tillämpning av bestämmelserna om sammanräkning enligt artikel VII, beräknar Canadas behöriga försäkringsanstalt beloppet av förmånen för personen i fråga enligt följande:

a) den inkomstrelaterade delen bestäms enligt bestämmelserna i Canadas arbetspensionssystem och endast på basis av de inkomster som är pensionsgrundande enligt detta system; och

b) den jämnstora delen bestäms genom multiplicering av

i) beloppet av den jämnstora delen beräknad enligt bestämmelserna i Canadas arbetspensionssystem

ii) med det bråktal som återger förhållandet mellan försäkringsavgiftsperioderna enligt Canadas arbetspensionssystem och den minimitid som inom pensionssystemet krävs för erhållande av en förmån, dock sä, att bråktalet inte får överstiga ett.

Avdelning 2 (FördrS 97–98/1996)

Förmåner enligt Finlands lagstiftning

Artikel X (FördrS 97–98/1996)

Förmåner enligt folkpensionsystemet

1. Beträffande rätten för en sådan medborgare i den ena fördragsslutande staten som är bosatt på den ena fördragsslutande partens territorium till pension enligt folkpensionslagen och familjepensionslagen och beträffande utbetalningen av pension bestäms i enlighet med denna artikel.

2. En person som avses i stycke 1 i denna artikel har rätt till ålderspension, om han sedan han fyllde 16 år har varit bosatt i Finland i en följd minst tre år.

3. En person som avses i stycke 1 i denna artikel har rätt till efterlevandepension, om han och hans avlidna make sedan de fyllt 16 år hade varit bosatta i Finland i en följd minst tre år och den avlidna maken var medborgare i den ena fördragsslutande staten och vid sin död bosatt på den ena fördragsslutande partens territorium.

4. En person som avses i stycke 1 i denna artikel har rätt till barnpension, om den avlidna föräldern sedan han fyllt 16 år hade varit bosatt i Finland i en följd minst tre år, var medborgare i den ena fördragsslutande staten och vid sin död bosatt på den ena fördragsslutande partens territorium.

5. Om en sådan medborgare i den ena fördragsslutande staten, vilken medan han var bosatt i Finland har beviljats ålders-, invalid- eller familjepension, senare bosätter sig i Canada, betalas pensionen till honom till Canada, om han sedan han fyllde 16 år har varit bosatt i Finland i en följd minst tre år.

Artikel X.A (FördrS 97–98/1996)

Förmåner enligt arbetspensionssystemet

1. Om inte annat bestäms i denna artikel, tillämpar den behöriga finländska försäkringsanstalten Finlands lagstiftning när den bestämmer om rätten till en förmån enligt arbetspensionssystemet och om förmånsbeloppet.

2. Om en person som blir arbetsoförmögen eller dör, inte uppfyller det villkor rörande boendeperiod som enligt Finlands arbetspensionslagstiftning krävs för förvärvande av rätt till återstående tid, beaktas härvid perioder som räknas till godo enligt Canadas arbetspensionssystem i detta syfte som om dessa hade uppfyllts i Finland, förutsatt att boendeperioderna inte sammanfaller.

3. Om sysselsättning eller företagarverksamhet i Finland har upphört och pensionen enligt Finlands arbetspensionslagstiftning inte längre innehåller rätt till återstående tid och om ett till förmån berättigande pensionsfall inträffar medan sysselsättning eller företagarverksamhet som omfattas av Canadas arbetspensionssystem pågår, beaktar den behöriga finländska försäkringsanstalten de perioder som räknas till godo enligt Canadas arbetspensionssystem för uppfyllande av villkoret rörande återstående tid.

4. I samtliga fall på vilka bestämmelserna i stycke 2 eller 3 i denna artikel tillämpas, beräknar den behöriga finländska försäkringsanstalten förmånsbeloppet enligt följande:

a) Beloppet av en förmån som grundar sig på faktiska perioder som räknas till godo enligt Finlands lagstiftning beräknas i enlighet med vad som stadgas i Finlands arbetspensionslagstifining.

b) Beloppet av en förmån som grundar sig på tiden mellan pensionsfallet och pensionsåldern beräknas genom att de faktiska perioder som räknas till godo enligt Finlands arbetspensionslagstiftning sätts i proportion till 480 månader.

Del IV

Administrativa och övriga bestämmelset

Artikel XI

1. De behöriga myndigheter och anstalter som ansvarar för tillämpningen av denna överenskommelse

a) lämnar varandra, i den mån som medges av den lagstiftning som de tillämpar, alla uppgifter som behövs för tillämpningen av denna överenskommelse,

b) bistår varandra vid bestämmandet och utbetalningen av alla förmåner enligt denna överenskommelse eller enligt lagstiftning som hör till området för överenskommelsen, som om det vore fråga om tillämpning av deras egen lagstiftning,

c) lämnar varandra så snart som möjligt alla uppgifter om de åtgärder som de vidtagit för tillämpningen av denna överenskommelse och om ändringar i sin lagstiftning, såvida ändringarna inverkar på tillämpningen av denna överenskommelse.

2. Det bistånd som avses i stycke 1 punkt b lämnas avgiftsfritt, om inte de fördragsslutande parternas behöriga myndigheter har avtalat om att ersätta vissa slag av kostnader.

3. Såvida inte någondera fördragsslutande partens lagstiftning förutsätter offentliggörande, är alla uppgifter om privatpersoner som i enlighet med denna överenskommelse överlämnas till den andra parten konfidentiella och används bara för tillämpning av denna överenskommelse och den lagstiftning som hör till området för överenskommelsen.

Artikel XII

1. De fördragsslutande parternas berörda myndigheter skall i ett verkställighetsavtal komma överens om de åtgärder som behövs för tillämpningen av denna överenskommelse.

2. I verkställighetsavtal anges de fördragsslutande parternas kontaktorgan.

Artikel XIII

1. Befrielse eller nedsättning, som enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning gäller skatter, stämpelavgifter, konsularavgifter eller administrativa avgifter för intyg eller annan handling som behövs vid tillämpningen av denna parts lagstiftning, utsträcks till att gälla också intyg eller annan handling som behövs vid tillämpningen av den andra partens lagstiftning.

2. De intyg och handlingar av officiell natur som behövs vid tillämpningen av denna överenskommelse behöver inte bestyrkas av diplomatiska eller konsulära myndigheter eller legaliseras på motsvarande sätt.

Artikel XIV

De fördragsslutande parternas behöriga myndigheter och anstalter kan vid tillämpningen av denna överenskommelse stå i direkt förbindelse med varandra på vilket som helst av parternas officiella språk.

Artikel XV

1. Ansökningar, anmälningar och besvär, som enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning inom föreskriven tid skall inlämnas till denna parts behöriga myndighet eller anstalt och som inom samma tid har inlämnats till den andra partens behöriga myndighet eller anstalt, anses ha blivit inlämnade till den förstnämnda partens myndighet eller anstalt.

2. Ansökan om förmån enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning betraktas som en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra partens lagstiftning, om sökanden inom sex månader från dagen för den förstnamnda ansökningen dessutom inlämnar ansökan om motsvarande förmån enligt den andra partens lagstiftning.

3. I de fall som avses i stycke 1 eller 2 skall den myndighet eller anstalt till vilken ansökan, anmälan eller besvär har inlämnats, utan dröjsmål vidarebefordra denna handling till den andra fördragsslutande partens myndighet eller anstalt.

4. Vid beräkning av den förhöjning, som en finsk anstalt enligt finsk lagstiftning skall betala för dröjsmålstid vid behandlingen av ansökan om pension eller annan förmån, anses en ansökan som har inlämnats till den behöriga myndighetcn eller anstalten i Canada, vid tillämpningen av stadgandena om dylika förhöjningar i denna lagstiftning, ha blivit inlämnad när den jämte nödvändiga bilagor inkommit till den behöriga finska anstalten.

Artikel XVI

1. De fördragsslutande parternas anstalter och myndigheter skall fullgöra sina förpliktelser enligt denna överenskommelse i det egna landets valuta.

2. Förmånerna skall utbetalas till förmånstagarna utan avdrag för de administrativa kostnader som kan uppkomma vid utbetalningen av förmånerna.

Artikel XVII

De fördragsslutande parternas behöriga myndigheter löser problem som uppstår vid tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse, i den mån det är möjligt, med iakttagande av dess anda och grundläggande principer.

Artikel XVIII

Den berörda myndigheten i Finland och en kanadensisk provins kan sinsemellan genom avtalsregleringar komma överens om frågor rörande social trygghet som hör till provinslagstiftningen i Canada, förutsatt att avtalsregleringarna inte strider mot vad som bestäms i denna överenskommelse.

Del V

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel XIX

1. Försäkringsperioder som fullgjorts före den dag då denna överenskommelse träder i kraft beaktas vid bestämmande av rätt till förmåner enligt denna överenskommelse.

2. Denna överenskommelse medför ingen rätt att erhålla förmåner för tiden före dess ikraftträdande.

3. Om inte annat följer av vad som bestäms i stycke 2, betalas andra förmåner än engångsersättningar i enlighet med denna överenskommelse på basen av händelser som inträffat innan överenskommelsen trädde i kraft.

Artikel XX

Slutprotokollet utgör en oskiljaktig del av denna överenskommelse.

Artikel XXI

1. Denna överenskommelse träder i kraft, efter ingåendet av det verkställighetsavtal som avses i artikel XII, den första dagen i den andra månaden efter den månad under vilken de fördragsslutande parterna erhåller skriftligt meddelande från varandra att de uppfyllt alla legislativa och konstitutionella krav för överenskommelsens ikraftträdande.

2. Denna överenskommelse är i kraft utan tidsbegränsning. Vardera fördragsslutande parten kan säga upp överenskommelsen genom diplomatisk not med iakttagande av 12 månaders uppsägningstid.

3. Om denna överenskommelse upphör att gälla, bibehålls varje rätt till förmån som en person erhållit i enlighet med bestämmelserna däri och skall förhandlingar inledas om rättigheter som då håller på att förvärvas med stöd av bestämmelserna i överenskommelsen.

4. Denna överenskommelse ersätter vid ikraftträdandet den överenskommelse som i Ottawa den 31 december 1966 undertecknades mellan Canadas regering och Finlands regering angående Canadas arbetspensionssystem.

Uppgjord i Ottawa den 28 oktober 1986 i två exemplar på engelska, franska och finska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet.

Slutprotokoll till överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finland och Canada

Vid undertecknandet av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finland och Canada har undertecknade kommit överens om följande:

1. Artikel III stycke 2 tillämpas inte

a) för att utsträcka rätten att välja att omfattas av en fördragsslutande parts lagstiftning enligt artikel V stycke 4 till en person som inte är medborgare i denna part,

b) för att utsträcka rätten att erhålla finsk pension enligt artikel X till en person som inte är medborgare i Canada, (FördrS 97–98/1996)

c) för att utsträcka rätten att omfattas av det finska folkpensionssystemet till en person som är sysselsatt utanför Finland och inte är finsk medborgare.

2. Vid tillämpningen av artikel III stycke 2 beaktas inte, då det är fråga om Finland, överenskommelser om social trygghet eller motsvarande internationella instrument som uppgjorts mellan Republiken Finland och tredje stater eller lagar och bestämmelser genom vilka den lagstiftning som anges i artikel II stycke 1 punkt b ändras i syfte att tillämpa dessa överenskommelser eller instrument.

3. Med avseende på artikel V i överenskommelsen:

a) Endast personer som är bosatta på Finlands territorium omfattas av den finska lagstiftningen om folkpensionssystemet. Detta tillämpas även om de under samma tid omfattas av Canadas lagstiftning i fråga om arbete som utförs på Canadas territorium.

b) En företagare som med stöd av stycke 1 punkt b omfattas av den finska lagstiftningen om arbetspensionssystemet på basen av arbete som han utfört för egen räkning, omfattas av denna lagstiftning endast till den del som arbetet har utförts på Finlands territorium.

c) Om en arbetstagare utsänds från den ena fördragsslutande partens territorium för att arbeta på den andra partens territorium på det sätt som avses i artikel V stycke 2 i överenskommelsen, betalas för inkomsten av detta arbete inte försäkringsavgifter enligt den andra fördragsslutande partens lagstiftning, (FördrS 97–98/1996)

4. Artikel X medför inte rätt för personer som är bosatta på Canadas territorium att erhålla bostadsbidrag enligt den kanadensiska lagen om bostadsbidrag för pensionärer. (FördrS 97–98/1996)

5. För Finlands del kan överenskommelsen med Canada och de överenskommelser som med stöd av artikel XVIII ingås med kanadensiska provinser gälla vilket som helst område av social trvgghet inom den kanadensiska förbundsstatens eller provinsernas lagstiftning.

Uppgjort i Ottawa den 28 oktober 1986 i två exemplar på engelska, franska och finska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet.

Avtalsreglering mellan Finland och Quebec om social trygghet

Republiken Finlands regering och Quebecs regering,

som har önskat göra det lättare för personer att flytta mellan Republiken Finland och Quebec,

och som har beslutat att garantera sina medborgare de fördelar som följer av att Republiken Finlands och Quebecs lagstiftning om social trygghet samordnas,

har kommit överens om följande:

Del I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Om inte annat följer av sammanhanget. avses i denna avtalsreglering med

a) “behörig myndighet”

i fråga om Quebec den minister som ansvarar för tillämpningen av lagstiftning som anges i artikel 2 punkt a,

i fråga om Finland social- och hälsovårdsministeriet,

b) “behörig anstalt”

i fråga om Quebec det ministerium eller den anstalt som ansvarar för verkställigheten av lagstiftning som anges i artikel 2 punkt a,

i fråga om Finland den försäkringsanstalt eller myndighet som ansvarar för verkställigheten av lagstiftning som anges i artikel 2 punkt b,

c) “period som räknas till godo”

i fråga om Quebec varje år för vilket försäkringsavgifter erlagts eller invalidpension utbetalts från Quebecs arbetspensionssystem eller varje därmed jämförbart år,

i fråga om Finland en avgifts-, försäkrings- eller boendeperiod eller motsvarande period på basen av vilken rätt till förmån kan uppkomma enligt Finlands lagstiftning,

d) “förmån eller pension”

förmån eller pension, inbegripet alla tillägg och förhöjningar enligt vardera fördragsslutande partens lagstiftning samt alla engångsersättningar,

e) “medborgare”

i fråga om Quebec kanadensiska medborgare som är bosatta i Quebec, i fråga om Finland finska medborgare.

Begrepp som inte definieras i denna avtalsreglering har den innebörd som de har enligt tillämplig lagstiftning.

Artikel 2

Denna avtalsreglering tillämpas på följande lagstiftning:

a) i fråga om Quebec lagstiftning angående Quebecs arbetspensionssystem, olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, sjukförsäkring, sjukhusvårdsförsäkring och övrig sjukvårdsservice;

b) i fråga om Finland lagstiftning angående arbetspensionssystemet, inbegripet pensionssystemen för företagare och för anställda hos staten, kyrkan och kommunerna samt sjömanspensionssystemet; olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkring, allmän sjukhus- och folkhälsoservice, invalidvård och sjukförsäkring, med undantag av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning; ävensom lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

Artikel 3

1 Denna avtalsreglering tillämpas även på lagar och bestämmelser som ändrar, kompletterar eller ersätter lagstiftning.

2 Likväl tillämpas avtalsregleringen.

a) på lagar och bestämmelser som gäller nya områden av social tygghet, bara om avtalsregl på motsvarande sätt,

b) på någondera fördragsslutande partens lagar eller bestämmelser som utsträcker gällande system till att omfatta nya kategorier av förmånstagare, bara i det fall att denna part inte inom tre månader från offentliggörandet av lagen eller bestämmelsen har meddelat den andra parten att den motsätter sig detta.

Artikel 4

Om inte annat bestäms i denna avtalsreglering, tillämpas den på

a) de fördragsslutande parternas medborgare,

b) flyktingar som avses i artikel 1 i konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet av den 31 januari 1967 till nämnda konvention,

c) statslösa personer som avses i artikel 1 i konventionen av den 28 september 1954 angående statslösa personers rättsliga ställning,

d) andra personer som omfattas eller har omfattats av någondera fördragsslutande partens lagstiftning.

Artikel 5

1. Om inte annat bestäms i denna avtalsreglering, jämställs personer som avses i artikel 4 punkt a, b eller c samt kanadensiska medborgare som avses i punkt d vid tillämpningen av någondera fördragsslutande partens lagstiftning med partens medborgare. Detta tillämpas inte i fråga om finska medborgares rätt att tillhöra sjukförsäkringssystemet medan de är svsselsatta utomlands,

2. Om inte annat bestäms i denna avtalsreglering, får förmåner som erhållits enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning eller med stöd av denna avtalsreglering inte minskas, ändras, inställas, annulleras eller beslagtas bara av den orsaken att förmånstagaren är bosatt på den andra partens territorium, och förmånerna skall betalas till den andra partens territorium.

Artikel 6

1. Om inte annat följer av artikel 7, 8, 9 eller 10, omfattas en person bara av den fördragsslutande parts lagstiftning på vars territorium han är sysselsatt, med det undantaget att i fråga om andra områden av social trygghet än arbetspensioner eller olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, endast personer som är bosatta i Finland omfattas av finsk lagstifrning.

2. Om en person som med avseende på arbete som han utfört på den ena fördragsslutande partens territorium omfattas av denna parts lagstiftning, men likväl enligt den andra partens lagstiftning anses vara bosatt på denna andra parts territorium, skall inte socialskyddsavgifter enligt den sistnämnda partens lagstiftning erläggas för inkomst från detta arbete.

3. En företagare som är bosatt på den ena fördragsslutande partens territorium och för egen räkning utför arbete på den andra partens territorium eller på båda parternas territorier, omfattas med avseende på detta arbete bara av den förstnämnda partens lagstiftning, med det undantaget att i fråga om det finska arbetspensions systemet och den finska olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare omfattas han av denna lagstiftning bara till den del arbetet utförts i Finland.

Artikel 7

1. En arbetstagare som omfattas av den ena fördragsslutande partens lagstiftning och vars arbetsgivare är på denna pats territorium och som av arbetsgivaren utsänds att tillfälligt arbeta på den andra partens territorium, omfattas med avseende på detta arbete alltjämt av den förstnämnda partens lagstiftning fram till utgången av den 24:e månaden efter det han utsändes.

2. Om arbetet likväl varar över 24 månader, kan den tid under vilken den förstnämnda partens lagstiftning tillämpas förlängas, förutsatt att parternas behöriga myndigheter samtycker till detta,

Artikel 8

1. Persorer som i egenskap av resande personal är sysselsatta inom internationell trafik på vardera fördragsslutande partens territorium vid ett företag som har hemort på den ena fördragsslutande partens territorium och som för andras der egen räkning transporterar passagerare eller gods luft- eller sjöledes, omfattas av den sistnämnda partens lagstiftning.

2. Om dessa personer likväl är sysselsatta vid en filial eller ett permanent kontor som företaget har på den andra partens territorium (inte där det har bemort), omfattas de av den parts lagstiftning på vars terrirorium filialen eller det permanenta kontoret ligger.

3. Om personerna helt eller delvis är sysselsatta på den parts territorium där de är bosatta, omfattas de, trots bestämmelserna i de föregående styckena, av denna parts lagstiftning, även om det företag som är arbetsgivare inte har hemort eller filial eller permanent kontor på detta territorium.

Artikel 9

1. Med avseende på arbete som en person i egenskap av statsanställd hos den ena fördragsslutande parten utför på den andra partens territorium omfattas personen av den sistnämnda partens lagstiftning bara om han är dess medborgare eller bosatt på dess territorium. I det senare fallet kan han dock välja att omfattas av den förstnämnda partens lagstiftning, om han är dess medborgare.

2. Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel betraktas såsom medborgare i Quebec sådana kanadensiska medborgare som inte är bosatta i Quebec men som omfattas eller har omfattats av Quebecs lagstiftning.

Artikel 10

De fördragsslutande parternas behöriga myndigheter kan sinsemellan avtala om undantag från bestämmelserna i artikel 6, 7, 8 eller 9 för enskilda personers eller personkategoriers del.

Del II

Bestämmelser om förmåner

Kapitel 1

Ålders-, invalid- och familjeförmåner

Artikel 11

1. I fråga om Quebec gäller bestämmelserna i detta kapitel alla förmåner som betalas enligt lagstiftningen om Quebecs arbetspensionssystem.

2. I fråga om Finland gäller bestämmelserna i detta kapitel alla förmåner som betalas enligt arbetspensionssystemet.

Artikel 12

1. En person som har omfattats av vardera fördragsslutande partens lagstiftning samt hans familjemedlemmar och alla lagliga förmånstagare har rätt till förmån enligt Quebecs lagstiftning, om personen uppfyller de krav som enligt denna lagstiftning gäller rätten till förmån. Den behöriga anstalten i Quebec bestämmer storleken av förmånen i enlighet med vad som stadgas i Quebecs lagstiftning.

2. Om en person inte har rätt till förmån enligt Quebecs lagstiftning, förfar Quebecs behöriga anstalt på följande sätt:

a) Anstalten beaktar såsom försäkringsavgiftsår ett år för vilket behörig finsk anstalt intygar att personen räknats till godo arbetspensionsförsäkringsavgifter för en tid av minst tre månader, förutsatt att året ingår i den försäkringsavgiftsgilla perioden, sådan den definieras i Quebecs lagstiftning.

b) År som räknats till godo enligt punkt a sammanräknas med de perioder som räknats till godo enligt Quebecs lagstiftning, förutsatt att de inte sammanfaller.

3. Om en person erhåller rätt till förmån då perioder sammanräknats i enlighet med stycke 2, bestämmer Quebecs behöriga anstalt storleken av den förmån som skall utbetalas enligt följande:

a) Den enligt förtjänsterna avvägda delen av förmånen beräknas i enlighet med vad som stadgas i Quebecs lagstiftning.

b) Den jämnstora delen av förmånen bestäms avvägd enligt de perioder för vilka försäkringsavgifter har erlagts enligt Quebecs lagstiftning och som enligt definitionen i denna lagstiftning hör till den försäkringsavgiftsgilla perioden.

Artikel 13

1. Personer som avses i artikel 4 har rätt till förmåner enligt Finlands arbetspensionssystem om de uppfyller villkoren i finsk lagstiftning för erhållande av denna rätt. Den behöriga finska anstalten bestämmer storleken av förmånen i enlighet med vad som stadgas i Finlands lagstiftning.

2. Om en person när han blir arbetsoförmögen inte uppfyller kravet i Finlands arbetspensionssystem rörande boende i Finland, jämstålls perioder som räknas till godo enligt Quebecs arbetspensionssystem med boendeperioder i Finland, såvida de inte sammanfaller. Vid behov tillämpas samma regel vid bestämmande av familjepension enligt Finlands arbetspensionssystem.

Kapitel 2

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Artikel 14

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på förmåner som beviljas med stöd av de fördragsslutande parternas lagstiftning om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Artikel 15

En person som är berättigad till förmån med stöd av den ena fördragsslutande partens lagstiftning och är bosatt eller vistas tillfälligt i den andra fördragsslutande staten har rätt

a) till sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen på vistelse- eller boningsorten, varvid förmånerna beviljas på den behöriga anstaltens vägnar i Quebec av Commission de la Santé et de la Securité du Travail och i Finland av Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund; den tid under vilken förmåner beviljas bestäms dock enligt den lagstiftning som den behöriga anstalten tillämpar,

b) till kontantförmåner av den behöriga anstalten i enlighet med den lagstiftning som anstalten tillämpar.

Artikel 16

Om den ena fördragsslutande partens lagstiftning uttryckligen eller underförstått förutsätter att tidigare olycksfall i arbetet beaktas när invaliditetsgraden bedöms, skall denna parts behöriga anstalt beakta även olycksfall i arbetet som har inträffat när personen omfattades av den andra partens lagstiftning, som om de hade inträffat inom området för dess egen lagstiftning.

Artikel 17

Om beloppet av kontantförmåner enligt lagstiftningen i den ena fördragsslutande partens lagstiftning är beroende av familjens storlek, beaktar denna parts behöriga anstalt även personens familjemedlemmar som är bosatta på den andra partens territorium, som om de vore bosatta på den förstnämnda partens territorium.

Artikel 18

1. Varje anstalt skall ersätta kostnaderna för de förmåner som en annan anstalt har utbetalt för dess räkning.

2. De ersättningar som avses i stycke 1 betalas enligt de villkor som anges i ett verkställighetsavtal.

3. I fråga om sjukvårdsförmåner kan de fördragsslutande parterna avtala om ersättning på annat sätt eller avstå från ersättningar inom ramen för de förutsättningar som anges i verkställighetsavtalet.

Kapitel 3

Sjukvårdsförmåner

Artikel 19

1. I fråga om Quebec tillämpas bestämmelserna i detta kapitel på alla förmåner som utges med stöd av lagstiftningen om sjukförsäkring, sjukhusvårdsförsäkring och annan sjukvårdsservice.

2. I fråga om Finland tillämpas bestämmelserna i detta kapitel på alla förmåner som utges med stöd av den allmänna sjukhus- och folkhhälsolagstiftningen samt sjukförsäkringslagen, med undantag av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning.

Artikel 20

En försäkrad som flyttar från den ena fördragsslutande partens territorium till den andra partens territorium och medföljande familjemedlemmar har rätt till förmåner enligt den sistnämnda partens lagstiftning från ankomstdagen.

Artikel 21

1. En försäkrad som är bosatt på den ena fördragsslutande partens territorium och tillfälligt på grund av arbete vistas på den andra partens territorium har, liksom medföljande familjemedlemmar, rätt till sjukvårdsförmåner enligt den sistnämnda partens lagstiftning räknat från ankomstdagen.

2. Rätten till förmåner enligt stycke 1 gäller i tre månader. Den behöriga anstalten på vistelseorten kan likväl på ansökan förlänga giltighetstiden.

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas på motsvarande sätt på utsända arbetstagare och på studerande som är inskrivna vid en läroanstalt på vistelseorten.

Artikel 22

En person som uppbär ålders-, familje-, invalid-, olycksfalls- eller yrkessjukdomspensionen enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning och är bosatt på den andra partens territorium har. liksom medföljande familjemedlemmar, rätt till förmåner enligt den sistnämnda partens lagstiftning, som om han hade rätt till pension enligt denna parts lagstiftning.

Artikel 23

1. En försäkrads familjemedlem som är bosatt på den ena fördragsslutande partens territorium eller återvänder för att bosätta sig där, medan den försäkrade är bosatt på den andra partens territorium, har rätt till förmåner enligt den förstnämnda partens lagstiftning.

2. I de fall som avses i stycke 1 definieras familjemedlem enligt boningsortens lagstiftning.

Artikel 24

1. Den behöriga anstalten på bonings- eller vistelseorten beviljar de sjukvårdsförmåner som avses i detta kapitel och ansvarar för kostnaderna för dem.

2. Den anstalt där den försäkrade är registrerad beviljar kontantförmåner och ansvarar för kostnaderna för dem.

Del III

Övriga bestämmelser

Artikel 25

1. Angående tillämpningen av denna avtals reglering avtalas i ett verkställighetsavtal som ingås mellan Finlands behöriga myndighet och den myndighet i Quebec som utses för detta syfte.

2. Kontaktorgan för de fördragsslutande parterna anges i verkställighetsavtalet.

Artikel 26

De behöriga myndigheterna och anstalterna

a) lämnar varandra alla uppgifter som behövs vid tillämpningen av avtalsregleringen,

b) bistår varandra kostnadsfritt i alla frågor rörande tillämpningen av avtalsregleringen,

c) underrättar varandra om alla åtgärder som de vidtagit för tillämpning av avtalsregleringen och om sådana ändringar i lagstiftningen som kan inverka på tillämpningen av avtalsregleringen,

d) underrättar varandra om svårigheter som uppkommit vid tillämpningen av avtalsregleringen och strävar efter att lösa dessa svårigheter.

Artikel 27

1. I denna artikel avses med “information” alla uppgifter med hjälp av vilka en fysisk eller juridisk person lätt kan identifieras.

2. Om inte någondera fördragsslutande partens lagstiftning förutsätter att informationen offentliggörs är all information som den ena partens anstalt meddelar den andra partens anstalt konfidentiell och kan användas bara vid tillämpningen av avtalsregleringen.

3. Rätten att erhålla information från handlingar avgörs enligt den parts lagstiftning där handlingarna finns.

Artikel 28

Förmånerna betalas direkt till mottagaren i den fördragsslutande parts valuta som gör utbetalningen, utan avdrag för förvaltningskostnader eller andra kostnader som uppstår vid utbetalningen.

Artikel 29

1. Befrielse eller nedsättning som enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning gäller avgifter för handlingar och intyg som skall företes enligt dess lagstiftning, utsträcks till att gälla också handlingar och intyg som skall företes enligt den andra partens lagstiftning.

2. De handlingar som behövs vid tillämpningen av avtalsregleringen befrias från krav på bestyrkande av diplomatiska eller konsulära myndigheter och motsvarande formaliteter.

Artikel 30

1. Ansökningar, anmälningar och besvär, som enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning inom föreskriven tid skall inlämnas till denna parts behöriga myndighet eller anstalt och som inom samma tid har inlämnats till den andra partens behöriga myndighet eller anstalt, anses ha blivit inlämnade till den förstnämnda partens myndighet eller anstalt. I detta fall skall den andra partens myndighet eller anstalt så snart som möjligt vidarebefordra ansökningen, anmälningen eller besvären till den förstnämnda partens myndighet eller anstalt.

2. En ansökan om förmån enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning som inlämnats till någondera partens kontaktorgan anses samma dag ha blivit inlämnad till den förstnämnda partens behöriga anstalt.

3. En ansökan om förmån enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning betraktas även såsom en ansökan om förmån enligt den andra partens lagstiftning, om sökanden inom sex månader från dagen för den förstnämnda ansökningen även inlämnar en ansökan om förmån enligt den sistnämnda partens lagstiftning. I detta fall anses ansökningen bli anhängig den dag då ansökan inkommit till den förstnämnda parten.

4. Om ansökningen likväl har inkommit innan avtalsregleringen trädde i kraft, betraktas ikraftträdelsedagen såsom den dag ansökan blir anhängig.

5. Vid beräkning av förhöjning av pension eller annan förmån för dröjsmålstid i enlighet med finsk lagstiftning anses en ansökan som gjorts i Quebec ha blivit inlämnad när den jämte nödvändiga bilagor inkommit till den behöriga finska anstalten.

Artikel 31

1. Läkarintyg som föreskrivs enligt den ena fördragsslutande partens lagstiftning kan på begäran av den behöriga anstalten utfärdas genom en anstalts försorg på den andra partens territorium på det sätt som bestäms i verkställighetsavtalet.

2. Läkarintyg som erhållits i enlighet med stycke 1 kan inte anses ogiltiga bara av den orsaken att de har utfärdats på den andra fördragsslutande partens territorium,

Del IV

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 32

1. Avtalsregleringen medför inte rätt att erhålla förmåner för tiden före dess ikraftträdande.

2. Tillgodoräkneliga perioder som fullgjorts innan avtalsregleringen trädde i kraft beaktas vid bestämmandet av rätt till förmån enligt avtals regleringen.

3. Andra förmåner än begravningsbidrag utges även om de hänför sig till händelser som inträffat innan avtalsregleringen trädde i kraft.

4. Förmåner, som på grund av medborgarskap eller boningsort inte har beviljats eller har minskats eller utbetalningen därav inställts, beviljas eller fastställs åter på ansökan av personen i fråga räknat från den dag avtalsregleringen trädde i kraft.

5. En förmån som beviljats innan avtalsregleringen trädde i kraft justeras på begäran av personen i fråga.

6. Om en ansökan som avses i stycke 4 eller 5 inlämnas inom ett år från det avtalsregleringen trädde i kraft, förvärvas de rättigheter som bygger på denna avtalsreglering räknat från denna tidpunkt oberoende av vad som i den fördragsslutande partens lagstiftning stadgas om förverkande eller begränsning av rättighet.

7. Om en ansökan som avses i stycke 4 eller 5 har inlämnats senare än ett år från det avtalsregleringen trädde i kraft, förvärvas rättigheter som inte har förverkats eller begränsats räknat från den dag ansökan inlämnades om inte den tillämpliga lagstiftningen innehåller fördelaktigare stadganden.

Artikel 33

1. De fördragsslutande parternas behöriga myndigheter och anstalter kan stå i förbindelse med varandra på sitt officiella språk.

2. Domstolsbeslut och meddelanden från behöriga anstalter kan sändas direkt till en person som är bosatt på den andra fördragsslutande partens territorium.

Artikel 34

De fördragsslutande parterna sammanttäder vid behov för att

a) lösa problem som uppstått för de behöriga anstalterna vid tillämpningen av avtalsregleringen,

b) undersöka förbättringsåtgärder varigenom alla personer som omfattas av ifrågavarande lagstiftning kunde ha nytta av avtalsregleringen,

c) undersöka möjligheterna till samarbete på andra områden av social trygghet,

Artikel 35

1. Vardera fördragsslutande parten meddelar den andra parten att dess interna åtgärder för avtalsregleringens ikraftträdande har genomförts.

2. Denna avtalsreglering är i kraft tillsvidare räknat från ikraftträdelsedagen. Ikraftträdelsedagen bestäms genom skriftväxling mellan de fördragsslutande parterna. Vardera parten kan uppsäga avtalsregleringen genom skriftligt meddelande därom till den andra parten. Avtalsregleringen upphör att gälla den 31 december minst tolv månader från dagen för meddelandet.

3. Om avtalsregleringen upphör att gälla på grund av uppsägning, förblir alla rättigheter i kraft som en enskild person förvärvat med stöd av avtalsregleringen och skall förhandlingar inledas för utredande av sådana rättigheter som en person då håller på att förvarva med stöd av avtalsregleringen.

Uppgjord i Quebec den 30 oktober 1986 i två exemplar på finska och franska språken, vilka båda textef har samma giltighet.

Muutokset ja ilmoitukset:

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av överenskommelsen med Canada om socia] trygghet och i ändringen av avtalsregleringen med Québec om social trygghet 27.9.1996/1309 (FördrS 97/1996)

1 enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Ottawa den 2 november 1994 ingångna protokollet om ändring av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Canada om social trygghet och i den i Québec den 12 juli 1995 ingångna ändringen av avtalsregleringen mellan Finland och Québec om social trygghet är, för sä vitt de hör till lagstiftningens område, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Förordning om ikraftträdande av protokollet med Canada om ändring av överenskommelsen om social trygghet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av överenskommelsen med Canada om social trygghet och i ändringen av avtalsregleringen med Québec om social trygghet 30.12.1996/1310 (FördrS 98/1996)

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Det i Ottawa den 2 november 1994 mellan Republiken Finland och Canada ingångna protokollet om ändring av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Canada om social trygghet, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 27 september 1996 (1309/1996), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till och vilket republikens president godkänt likaså den 27 september 1996 och beträffande vilket noterna om godkännande utväxlats i Helsingfors den 27 september 1996, träder i kraft den 1 januari 1997 så som därom avtalats.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av protokollet utfärdas vid behov av vederbörande ministerium.

3 §

Lagen den 27 september 1996 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av överenskommelsen med Canada om social trygghet och i ändringen av avtalsregleringen med Québec om social trygghet (1309/1996) och denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Protokoll om ändring av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Canada om social trygghet

Republiken Finlands regering och Canadas regering,

som beaktar den i Ottawa den 28 oktober 1986 mellan Republiken Finland och Canada undertecknade överenskommelsen om social trygghet,

som hoppas att i allt större utsträckning stärka sina länders relationer inom området för social trygghet och

som beaktar de ändringar i lagstiftningen som ägt rum efter det att överenskommelsen undertecknades,

har för en ändring av överenskommelsen beslutat att upprätta ett protokoll och har i detta syfte

kommit överens om följande;

Artikel I

I detta protokoll avses med

a) “överenskommelse” den i Ottawa den 28 oktober 1986 mellan Republiken Finland och Canada undertecknade överenskommelsen om social trygghet,

b) “slutprotokoll’ det till överenskommelsen anslutna slutprotokollet,

c) “tidigare tillämpade bestämmelser” bestämmelserna i överenskommelsen sådana de lydde innan detta protokoll trädde i kraft,

d) övriga begrepp den betydelse dessa getts i överenskommelsen.

Artikel II

Artikel 1 stycke 1 punkt a i överenskommelsen ändras genom att orden “social- och hälsovårdsministern” slopas och ersätts med orden “arbets- och invandrarministern”.

Artikel III

Artikel II stycke 1 punkt b i överenskommelsen utgår och ersätts med följande punkt:

– –

Artikel IV

Artikel IV i överenskommelsen ändras:

a) genom att innehållet i gällande artikel IV anges som stycke 1; och

b) genom att omedelbart efter stycke 1 infoga följande stycken:

– –

Artikel V

1. Artikel V stycke 2 i överenskommelsen utgår och ersätts med följande stycke:

– –

2. Artikel V i överenskommelsen ändras dessutom genom att till artikeln omedelbart efter stycke 5 fogas följande stycke:

– –

Artikel VI

Artikel VI i överenskommelsen ändras:

a) artikelrubriken utgår och ersätts med följande rubrik:

– –

b) det gällande innehållet i artikel VI anges som stycke 1;

c) i stycke 1 fogas omedelbart efter orden “Vid beräkningen av förmåner enligt ålder domstrygghetslag” ordet “Canadas”; och

d) omedelbart efter stycke 1 infogas följande stycke:

– –

Artikel VII

Artikel VII stycke 2 punkt a i överenskommelsen ändras genom att omedelbart efter orden “Vid bestämmande av rätt till en förmån enligt ålderdomstrygghetslagen godkänns såsom boendeperioder på Canadas territorium” fogas orden “sådana perioder som räknas till godo enligt Finlands lagstiftning, eller”.

Artikel VIII

Artikel VIII stycke 3 punkt a i överenskommelsen ändras genom att ordet “fem” utgår och ersätts med ordet “tre”.

Artikel IX

Artikel IX i överenskommelsen utgår och ersätts med följande artikel:

– –

Artikel X

Avdelning 2 i del III i överenskommelsen utgår och ersätts med följande avdelning:

– –

Artikel XI

1. Tillgodoräkneliga perioder som fullgjorts innan protokollet trädde i kraft beaktas vid bestämmandet av rätt till sådan förmån enligt överenskommelsen som ändrats genom protokollet.

2. Protokollet berättigar inte till utfående av hel eller partiell förmån för tiden innan protokollet trädde i kraft.

3. Fömåner enligt den överenskommelse som ändrats genom protokollet beviljas även på grundval av pensionsfall som inträffat innan protokollet trädde i kraft.

4. Bestämmelserna i protokollet får inte leda till att en förmån som beviljats enligt de bestämmelser som tidigare tillämpats minskar eller upphör.

5. På förmånstagarens begäran ändras en förmån enligt de tidigare tillämpade bestämmelserna till en förmån enligt de bestämmelser i överenskommelsen som ändrats genom protokollet.

6. Om en förmånsansökan i enlighet med den ena fördragsslutande partens lagstiftning är anhängig när protokollet träder i kraft och om den behöriga försäkringsanstalten i den ena fördragsslutande staten senare beslutar att sökanden är berättigad till förmånen både för tiden innan protokollet trädde i kraft och för tiden därefter, beräknar den behöriga försäkringsanstalten beloppet av den förmån som skall betalas ut enligt följande:

a) beloppet av en formån som betalas ut för tiden innan protokollet trädde i kraft beräknas i enlighet med de tidigare tillämpade bestämmelserna, och

b) beloppet av en formån som betalas ut för tiden efter det att protokollet trädde i kraft beräknas på nytt i enlighet med bestämmelserna i den genom protokollet ändrade överenskommelsen, förutsatt att den sålunda beräknade förmånen är fördelaktigare för förmånstagaren än den på basis av de tidigare tillämpade bestämmelserna beräknade förmånen.

Artikel XII

I slutprotokollet ändras:

a) stycke 1 punkt b genom att orden “stycke 2” utgår;

b) stycke 3 genom att punkt c utgår och ersätts med följande stycke:

– –

och

c) stycke 4 genom att orden “Artikel IV” och “stycke 1” utgår.

Artikel XIII

1. Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den fjärde månaden efter den månad under vilken de fördragsslutande parterna får skriftligt meddelande från varandra att de uppfyllt alla legislativa krav för protokollets ikraftträdande.

2. Sedan protokollet trätt i kraft avses med hänvisningar i överenskommelsen, slutprotokollet eller detta protokoll till “denna överenskommelse” den genom protokollet ändrade överenskommelsen.

3. Om inte annat följer av stycke 4 i denna artikel, är protokollet i kraft tills vidare.

4. Om överenskommelsen upphör att gälla till följd av förfarande enligt artikel XXI stycke 2 i överenskommelsen, upphör även protokollet att gälla räknat från samma tidpunkt som överenskommelsen upphör att gälla.

Uppgjord i Ottawa den 2 november 1994 i två exemplar på finska, engelska och franska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet.