Förordning om bringande i kraft av avtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om pensioner 24.5.1968/327 (FördrS 27/1968)

Sedan mellan Finland och Amerikas Förenta Stater genom nötväxling den 7 och 17 maj 1968 ingåtts ett avtal om pensioner, stadgas på föredragning av ministern för utrikesärendena, att detta avtal är i kraft såsom därom överenskommits.

Avtal mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om pensioner

Notväxling

1.

Amerikas Förenta Stater ambassadör till ministern för utrikesärendena Ahti Karjalainen

Helsingfors den 7 maj 1968

Eders Excellens,

Jag har äran hänvisa till 1967 års ändringar i Förenta Staternas socialskyddslag, vilka inverkar på utbetalningen av Förenta Staternas pensioner till finska medborgare bosatta i Finland eller annorstädes utanför Förenta Staterna.

Om Finlands regering avger försäkran om att pensioner, vilka erläggas i enlighet med olika finska pensionssystem på grund av ålderdom, pensionering eller död, tillämpas och skall erläggas till eljest därtill berättigade amerikanska medborgare oberoende av deras boningsort eller den tid de varit borta från Finland, samtycker Förenta Staternas regering till att socialskyddssystemet i Finland anses uppfylla de kännetecken som uppräknas i sektion 202(t) (2) av Förenta Staternas socialskyddslag och att i enlighet härmed enligt nuvarande Förenta Staternas lag, de i sektion 202(t) (1) omnämnda inskränkningarna i nämnda socialskyddslag icke tillämpliga på finska medborgare.

Så snart en svarsnot, innehållande sådan försäkran emottagits av Eder, anses denna not och Eder svartsnot utgöra ett avtal mellan de båda regeringarna, vilket avtal träder i kraft den dag svarsnoten är daterad.

2.

Ministern för utrikesärendena Ahti Karjalainen till ambassadören för Amerikas Förenta Stater

Helsingfors den 17 maj 1968

Eders Excellens,

Jag har äran erkänna emottagandet av Eder not nr 124, daterad den 7 maj 1968, rörande 1967 års ändringar i Förenta Staternas socialskyddslag, vilka inverkar på utbetalingen av Förenta Staternas pensioner till finska medborgare bosatta i Finland eller annorstädes utanför Förenta Staterna, av följande lydelse:

– –

Jag har äran bekräfta, att Finlands regering godkänner förslaget i Eder Excellens not och anser att sagda not och denna svarsnot utgör ett avtal mellan våra regeringar, som skall träda i kraft den dag denna svarsnot är daterad.