Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt 10.6.2019/748

Visa författningen i sin helhet

1 §

Tillämpningsområde

Mom. 1

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och som en pensionskassa har hand om.

Följande paragraf – 2 §