Statsrådets förordning om beaktande av försäkrade arbetsinkomster vid beräkningen av vissa pensionsanstalters andel av Pensionsskyddscentralens kostnader 15.11.2018/911

Visa författningen i sin helhet

2 §

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Mom. 2

Förordningen tillämpas första gången när pensionsanstaltens andel av Pensionsskyddscentralens kostnader räknas ut för 2019.

Mom. 3

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Mom. 4

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om beaktande av försäkrade arbetsinkomster vid beräkningen av vissa pensionsanstalters andel av Pensionsskyddscentralens kostnader (802/2009).

Föregående paragraf – 1 §