Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelningen mellan pensionsanstalterna av de kostnader som ska bekostas gemensamt 14.11.2016/963 (KostnadsfördelningsF)

(KostnadsfördelningsF)

Visa författningen i sin helhet

3 §

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Mom. 2

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner (1423/2006).

Mom. 3

Denna förordning tillämpas första gången på kostnadsfördelningen för 2017.

Föregående paragraf – 2 §