Lag om rättegång i försäkringsdomstolen 25.8.2016/677

Visa författningen i sin helhet

15 §

Anmälan om att ett mål eller ärende är anhängigt

Mom. 1

När ett mål eller ärende väckts vid försäkringsdomstolen ska domstolen underrätta ändringssökanden om att målet eller ärendet blivit anhängigt, om den beräknade behandlingstiden och om hur muntlig och skriftlig utredning beaktas vid behandlingen samt ge ändringssökanden anvisningar om hur eventuell tilläggsutredning kan sändas in.

Föregående paragraf – 3 kap. 14 § Följande paragraf – 3 kap. 16 §