Lag om rättegång i försäkringsdomstolen 25.8.2016/677

Visa författningen i sin helhet

9 §

Hänskjutande av mål och ärenden till plenum eller förstärkt sammanträde

Mom. 1

Om avgörandet i ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende eller en fråga i målet eller ärendet kan vara av principiell betydelse med tanke på tillämpning av lag, om målet eller ärendet i övrigt är av vidsträckt betydelse eller om avgörandet skulle avvika från tidigare praxis, kan målet eller ärendet eller en del av det hänskjutas till plenum eller förstärkt sammanträde.

Mom. 2

Beslut om att hänskjuta ett mål eller ärende till plenum fattas av överdomaren och beslut om att hänskjuta ett mål eller ärende till förstärkt sammansättning av överdomaren eller en avdelningschef.

Föregående paragraf – 2 kap. 8 § Följande paragraf – 2 kap. 10 §