Lag om rättegång i försäkringsdomstolen 25.8.2016/677

Visa författningen i sin helhet

6 §

Ledamöter insatta i förhållandena inom arbetslivet eller företagsverksamhet i sammansättningen

Mom. 1

Beroende på målets eller ärendets art ingår det i försäkringsdomstolens sammansättning enligt 2 § dessutom två ledamöter som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och arbetsmarknaden eller med företagsverksamhet, om det är fråga om

1) mål eller ärenden som gäller arbetspension för personer i privaträttsligt arbetsavtalsförhållande,

2) mål eller ärenden som gäller olycksfallsförsäkring,

3) arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, arbetskraftspolitiskt utbildningsstöd, utbildningsdagpenning, vuxenutbildningsstöd, ersättning för uppehälle, alterneringsersättning, lönegaranti eller ärenden där ansökan om medlemskap i en arbetslöshetskassa har förkastats eller en medlem uteslutits ur arbetslöshetskassan,

4) mål eller ärenden som gäller förvärvspension i anställning hos ett välfärdsområde eller en kommun, (16.2.2023/241)

5) ärenden som gäller förvärvspension för personer i statens tjänst eller därmed jämförbar tjänst,

6) mål eller ärenden som gäller förvärvspension för företagare,

7) mål eller ärenden som gäller förvärvspension eller olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare och personer som arbetat i uppgifter som kan jämföras med lantbruksföretagares uppgifter,

8) mål eller ärenden som gäller olycksfall i militärtjänst eller i krishantering. (16.2.2023/241)

Mom. 2

I mål eller ärenden som avses i 1 mom. 1–5 och 8 punkten ska den ena av de ledamöter som avses i det momentet och som deltar i behandlingen representera arbetsgivarsidan och den andra representera arbetstagarsidan.

Föregående paragraf – 2 kap. 5 § Följande paragraf – 2 kap. 7 §