Lag om rättegång i försäkringsdomstolen 25.8.2016/677

Visa författningen i sin helhet

11 §

Förstärkt sammanträde

Mom. 1

I ett förstärkt sammanträde i försäkringsdomstolen deltar överdomaren eller en avdelningschef som ordförande samt som övriga ledamöter de ledamöter som tidigare behandlat målet eller ärendet och de övriga försäkringsrättsdomarna vid avdelningen i fråga.

Mom. 2

Det förstärkta sammanträdet är domfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

Föregående paragraf – 2 kap. 10 § Följande paragraf – 3 kap. 12 §