Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn 29.1.2016/82

Visa författningen i sin helhet

20 §

Anpassning av pensionsskyddet till den allmänna förändringen i livslängden

Mom. 1

Den lägsta åldern för ålderspension, den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension och den nedre åldersgränsen för arbetslivspension fastställs i enlighet med 95 § i pensionslagen för den offentliga sektorn och 83 § i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (69/2016) första gången för 2027 för arbetstagare som är födda 1965.

Mom. 2

Trots det som föreskrivs i 95 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn omvandlas endast den pension som har tjänats in fram tills invalidpensionen börjar med livslängdskoefficienten, om arbetsoförmågan börjar före 2027.

Föregående paragraf – 19 § Följande paragraf – 21 §