Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn 29.1.2016/82

Visa författningen i sin helhet

1 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) träder i kraft den 1 januari 2017. Lagen tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter och på arbete som utförs i en anställning som hör till lagens tillämpningsområde från och med den 1 januari 2017.

Mom. 2

På pensionsansökningar som blir anhängiga den 1 januari 2017 eller därefter tillämpas 118 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

Mom. 3

Den arbetslivspension som det föreskrivs om i 51–62 § i pensionslagen för den offentliga sektorn kan börja tidigast den 1 februari 2018.

Mom. 4

I denna lag avses med KomPL lagen om kommunala pensioner (549/2003), med StaPL lagen om statens pensioner (1295/2006) och med KyPL pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008).

Mom. 5

Pensionslagen för den offentliga sektorn tillämpas på pensioner och förmåner som har beviljats med stöd av KomPL, StaPL, KyPL och 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

Mom. 6

Bestämmelserna i 96 § 1 mom. 6 punkten och 99 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn tillämpas på ersättning enligt patientskadelagen (585/1986) eller lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999) där skadefallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter. (21.12.2016/1260)

Följande paragraf – 2 §