Pensionslag för den offentliga sektorn 29.1.2016/81

Visa författningen i sin helhet

47 §

Avbrott i utbetalningen av invalidpension

Mom. 1

Utbetalningen av invalidpension kan avbrytas, om pensionstagaren

1) är i förvärvsarbete och inkomsten av detta arbete tillfälligt överstiger 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började,

2) inte samtycker till undersökning som Keva förelagt honom eller henne i enlighet med 43 §, förutom om det finns ett godtagbart skäl till detta,

3) inte lämnar resultaten av den undersökning som avses i 43 § till Keva inom en skälig tid som Keva sätter ut, eller

4) utan giltigt skäl vägrar delta i rehabilitering eller utbildning som Keva ordnar.

Föregående paragraf – 3 kap. 46 § Följande paragraf – 3 kap. 48 §