Pensionslag för den offentliga sektorn 29.1.2016/81

Visa författningen i sin helhet

158 § (21.12.2016/1259)

Utlämnande av uppgifter för utredning av brott och missbruk

Mom. 1

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Keva för utredande av brott och missbruk rätt att lämna ut på verkställigheten av denna lag baserade uppgifter till ett ministerium, Skatteförvaltningen och sådana anstalter eller sammanslutningar som sköter det lagstadgade systemet för social trygghet och som administrerar sociala förmåner som påverkas av en anställning som omfattas av denna lag eller av en pension enligt denna lag.

Mom. 2

Följande uppgifter får lämnas ut:

1) personbeteckning och andra identifieringsuppgifter,

2) uppgifter om utbetalda pensioner,

3) uppgifter om arbetsgivaren, en anställning som omfattas av denna lag samt om inkomster, och

4) andra uppgifter som är jämförbara med de uppgifter som avses i 1–3 punkten och som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter och andra tillsynsåtgärder av engångsnatur som vidtas för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot den sociala tryggheten.

Mom. 3

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Keva rätt att lämna ut de uppgifter som avses i 2 mom. även till förundersöknings- och åklagarmyndigheterna till den del uppgifterna är nödvändiga för utredande av brott och väckande av åtal.

Mom. 4

I situationer som avses i denna paragraf får uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd och uppgifter som avser att beskriva grunderna för en arbetstagares behov av socialvård inte lämnas ut.

Föregående paragraf – 10 kap. 157 a § Följande paragraf – 10 kap. 159 §