Pensionslag för den offentliga sektorn 29.1.2016/81

Visa författningen i sin helhet

157 a § (30.12.2019/1472)

Kevas rätt att lämna ut uppgifter till den som är ersättningsskyldig enligt lagen om ansvar i spårtrafik

Mom. 1

Utöver vad som föreskrivs i offentlighetslagen har Keva trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att till den som är ersättningsskyldig enligt lagen om ansvar i spårtrafik lämna ut sådana uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag och som är nödvändiga för att fastställa innehållet i den regressrätt som avses i 99 § 2 och 3 mom.

Föregående paragraf – 10 kap. 157 § Följande paragraf – 10 kap. 158 §