Lag om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner 29.1.2016/80

Visa författningen i sin helhet

6 §

Arbetspensionsutdrag

Mom. 1

Till varje arbetstagare född 1954–1958 sänds ett arbetspensionsutdrag 2017 i enlighet med 81 c § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner.

Mom. 2

Uppskattningen av arbetstagarens målsatta pensionsålder enligt 81 c § i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner meddelas inte genom arbetspensionsutdrag som sänds till de arbetstagare som på basis av 3 eller 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (296/2015) har rätt till ålderspension vid en sänkt pensionsålder som är lägre än den i 8 § i lagen om sjömanspensioner föreskrivna lägsta åldern för ålderspension.

Föregående paragraf – 5 § Följande paragraf – 7 §