Lag om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner 29.1.2016/80

Visa författningen i sin helhet

1 § (21.12.2016/1258)

Ikraftträdande

Mom. 1

Lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (78/2016) träder i kraft den 1 januari 2017. Den tillämpas från och med den 1 januari 2017 på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter samt på arbete som utförs i anställningsförhållanden som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Mom. 2

Bestämmelserna i 97 § 1 mom. 6 punkten och 100 § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner tillämpas på ersättning enligt patientskadelagen (585/1986) och lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999) i fråga om skadefall som inträffar den 1 januari 2017 eller därefter.

Följande paragraf – 2 §