Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 29.1.2016/77

Visa författningen i sin helhet

7 a § (21.12.2016/1255)

Tidigareläggning av ålderspension som beviljas vid sänkt pensionsålder efter partiell förtida ålderspension

Mom. 1

Om ålderspension beviljas efter partiell förtida ålderspension vid sänkt pensionsålder enligt någon annan arbetspensionslag än lagen om pension för lantbruksföretagare, minskas den andel av grunden för den partiella förtida ålderspensionen som ännu inte beviljats och som avses i 38 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före den lägsta åldern för ålderspension enligt 31 § i den lagen.

Föregående paragraf – 7 § Följande paragraf – 8 §