Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 29.1.2016/77

Visa författningen i sin helhet

2 §

Anpassning av pensionsskyddet till den allmänna förändringen i livslängden

Mom. 1

Den lägsta åldern för ålderspension, den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension och den nedre åldersgränsen för arbetslivspension fastställs i enlighet med 78 § i lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare och 83 § i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (69/2016) första gången för 2027 för lantbruksföretagare som är födda 1965.

Mom. 2

Om arbetsoförmågan börjar före 2027, omvandlas med livslängdskoefficienten endast den pension som tjänats in fram till det att invalidpensionen börjar.

Föregående paragraf – 1 § Följande paragraf – 3 §