Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare 29.1.2016/74

Visa författningen i sin helhet

7 a § (21.12.2016/1252)

Tidigareläggning av ålderspension som beviljas vid sänkt pensionsålder efter partiell förtida ålderspension

Mom. 1

Om ålderspension beviljas efter partiell förtida ålderspension vid sänkt pensionsålder enligt någon av arbetspensionslagarna, minskas den andel av grunden för den partiella förtida ålderspensionen som ännu inte beviljats och som avses i 15 § 2 mom. i lagen om pension för företagare med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före den lägsta åldern för ålderspension enligt 8 § i den lagen.

Föregående paragraf – 7 § Följande paragraf – 8 §