Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare 29.1.2016/74

Visa författningen i sin helhet

7 §

Ålderspension efter arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar

Mom. 1

Trots det som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om pension för företagare tillämpas på rätten för en företagare född före 1958, som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att gå i ålderspension utan förtidsminskning 8 § 1 mom., 9 § 3 mom. och 10 § 1 mom. i lagen om pension för företagare sådana de lydde den 31 december 2012.

Föregående paragraf – 6 § Följande paragraf – 7 a §