Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare 29.1.2016/74

Visa författningen i sin helhet

5 § (21.12.2016/1252)

Deltidspension och partiell förtida ålderspension

Mom. 1

På sådan deltidspension för företagare födda före 1956 som börjat den 1 januari 2017 eller tidigare tillämpas de bestämmelser som var i kraft den 31 december 2016, och på minskning av efterlevandepension som erhålls av en efterlevande make som får deltidspension tillämpas 84 § i lagen om pension för företagare, sådan paragrafen lydde den 31 december 2016. Dessutom ska 20 och 21 § i lagen om pension för företagare tillämpas på annan pension efter deltidspension samt 139 § i den lagen på kostnadsfördelningen av till ålderspension motsvarande deltidspension ändrad pension, sådana paragraferna lydde den 31 december 2016. För deltidsarbete som utförts jämsides med deltidspensionen tjänas pension in på basis av respektive års arbetsförtjänster på det sätt som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om pension för företagare och i 4 § i denna lag. Om deltidspensionen har varit indragen utan avbrott i över sex månader, har företagaren inte längre rätt att få deltidspension.

Mom. 2

Företagare födda 1948 eller tidigare har inte rätt till partiell förtida ålderspension.

Föregående paragraf – 4 § Följande paragraf – 6 §