Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare 29.1.2016/71

Visa författningen i sin helhet

7 §

Ålderspension efter arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar

Mom. 1

Trots det som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare tillämpas på rätten för en arbetstagare född före 1958, som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att gå i ålderspension utan förtidsminskning 11 § 1 mom., 12 § 3 mom. och 13 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare sådana de lydde den 31 december 2012.

Föregående paragraf – 6 § Följande paragraf – 7 a §