Statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter 16.4.2015/447

Visa författningen i sin helhet

7 §

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Föregående paragraf – 6 §