Statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter 16.4.2015/447

Visa författningen i sin helhet

6 §

Mom. 1

Den konstant βj som avses i 23 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar och som beskriver den riskökning som beror på skillnaden mellan korta och långa positioner är 0,08 för riskklasserna 1–4 och 0 för de övriga riskklasserna.

Föregående paragraf – 5 § Följande paragraf – 7 §