Statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter 16.4.2015/447

Visa författningen i sin helhet

3 §

Mom. 1

Den konstant γ som avses i 14 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar och som beskriver formen av räntekurvan är 0,134.

Föregående paragraf – 2 § Följande paragraf – 4 §