Statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter 16.4.2015/447

Visa författningen i sin helhet

2 §

Mom. 1

Den konstant τ som avses i 12 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar och som beskriver risken vid upptagande av skuld är 3,0.

Föregående paragraf – 1 § Följande paragraf – 3 §