Statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter 16.4.2015/447

Visa författningen i sin helhet

1 §

Mom. 1

Den förväntade förlusten Sj i riskklass j enligt 12 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) och väntevärdet av avkastningen mj enligt 13 § 2 mom. i den lagen anges i bilaga 1, och korrelationen ρij mellan riskklasserna i och j enligt 23 § 3 mom. i den lagen i bilaga 2.

Följande paragraf – 2 §