Försäkringsbolagslag 18.7.2008/521

Visa författningen i sin helhet

21 a § (8.5.2020/321)

Finansinspektionens underrättelseskyldighet i fråga om ansökan om användning eller ändring av en intern modell

Mom. 1

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om alla ansökningar om att använda eller ändra en intern modell. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten får på begäran av Finansinspektionen eller av en eller flera behöriga tillsynsmyndigheter tillhandahålla tekniskt stöd till Finansinspektionen eller en annan behörig tillsynsmyndighet i fråga om beslut om ansökningar.

Föregående paragraf – 3 avd. 11 kap. 21 § Följande paragraf – 3 avd. 11 kap. 22 §