Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 21.12.2007/1487

Visa författningen i sin helhet

4 §

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Mom. 2

Förordningen tillämpas på pensionsersättning som grundar sig på vård av barn under tre år och på studier räknat från den 1 januari 2005.

Föregående paragraf – 3 §