Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 21.12.2007/1487

Visa författningen i sin helhet

3 §

Mom. 1

I enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer med stöd av 8 § i pensionsersättningslagen svarar riket för alla utgifter och kostnader som Ålands landskapsregering och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har på grund av de uppgifter som avses i denna förordning.

Mom. 2

Landskapsregeringen, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och Pensionsskyddscentralen avtalar närmare om kostnadsersättningarna.

Föregående paragraf – 2 § Följande paragraf – 4 §