Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

224 § (20.3.2015/296)

Beräkning av tidsperiodernas längd

Mom. 1

Vid beräkning av i denna lag avsedda tidsperioders längd och de dagar som avses i 224 a § anses i en kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas så att den sista dagen i en månad alltid betraktas som den 30 dagen i en kalendermånad.

Mom. 2

Tidsperiodens längd och antalet dagar som avses i 224 a § omvandlas till månader genom att antalet dagar divideras med trettio. Högst 360 dagar beaktas per kalenderår. Om det vid omvandlingen till månader av de dagar som avses i 224 a § utöver fulla månader återstår minst femton dagar anses de motsvara en månad.

Föregående paragraf – 5 avd. 21 kap. 223 § Följande paragraf – 5 avd. 21 kap. 224 a §