Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

211 § (19.12.2008/913)

Tillsynen över pensionskassan samt de uppgifter som ska lämnas om verksamheten

Mom. 1

Pensionskassan står under Finansinspektionens tillsyn. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen.

Mom. 2

Pensionskassan ska årligen inom två veckor efter det att bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställts till Finansinspektionen lämna en kopia av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtande samt en berättelse över sin verksamhet och sitt tillstånd. Berättelsen ska tillställas Finansinspektionen på en blankett enligt formulär som Finansinspektionen fastställt.

Mom. 3

Pensionskassan ska till social- och hälsovårdsministeriet inom en skälig tid som ministeriet bestämmer sända sådan information om sin verksamhet som behövs för fullgörande av åligganden enligt denna lag.

Föregående paragraf – 4 avd. 18 kap. 210 § Följande paragraf – 4 avd. 19 kap. 212 §