Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

208 § (20.7.2012/445)

Beräkning av solvensgräns och solvenskapital

Solvens Verksamhetskapital

Mom. 1

Pensionskassans solvensgräns beräknas enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar. (20.3.2015/320)

Mom. 2

Med pensionskassans solvenskapital avses det belopp med vilket pensionskassans tillgångar ska anses överstiga pensionskassans skulder och andra därmed jämförbara åtaganden med iakttagande av 16 a § 5 och 8–10 punkten, 16 b §, 16 c § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 16 d § 2, 4, 5 och 6 punkten samt 16 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997). Som ansvarsskuld som hör till skulderna används den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 202 § i denna lag. (20.3.2015/320)

Mom. 3

Pensionskassan ska till Finansinspektionen lämna en beräkning över att kraven på solvenskapitalet har uppfyllts.

Föregående paragraf – 4 avd. 18 kap. 207 § Följande paragraf – 4 avd. 18 kap. 209 §