Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

168 §

Behörighetsvillkor för fullmäktigemedlemmarna

Mom. 1

En medlem i fullmäktige skall uppfylla följande behörighetsvillkor:

1) den som är omyndig, försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara medlem av fullmäktige,

2) minst hälften av medlemmarna i fullmäktige skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdministeriet ger pensionskassan rätt att göra undantag från detta, och

3) den som är medlem i fullmäktige skall ha kännedom om sjöfart, försäkringsbranschen eller placeringsverksamhet.

Mom. 2

Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall fullmäktiges ordförande eller vice ordförande ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

Föregående paragraf – 4 avd. 13 kap. 167 § Följande paragraf – 4 avd. 13 kap. 169 §