Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

195 a § (29.12.2009/1233)

Finansinspektionens normgivningsbefogenheter

Mom. 1

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om den berättelse som avses i 193 a § 3 mom.

Föregående paragraf – 4 avd. 14 kap. 195 § Följande paragraf – 4 avd. 15 kap. 196 §